Raport nr 15/2024
18:37 6.03.2024

Podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały ws. emisji obligacji serii S1 w ramach oferty publicznej

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że w dniu 06 marca 2024 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji do 49.999 (czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o wartości nominalnej 100,00 EUR (sto euro) każda i łącznej wartości nominalnej do 4.999.900 EUR (cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset euro), z terminem ich wykupu przypadającym na dzień 27 marca 2028 r. („Obligacje”).

Cena emisyjna 1 (jednej) Obligacji została ustalona na kwotę 100,00 EUR (sto euro).

Szczegółowe świadczenia wynikające z Obligacji, sposób ich realizacji oraz związane z Obligacjami prawa i obowiązki Spółki i obligatariuszy zostały określone w warunkach emisji Obligacji, które zostaną podane do publicznej wiadomości wraz z Memorandum Informacyjnym, o którym mowa poniżej.

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 1) Ustawy o Obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu art. 2 lit. d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Oferta publiczna Obligacji będzie prowadzona na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu orazo spółkach publicznych, zgodnie z którym udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia memorandum informacyjnego, nie wymaga oferta publiczna papierów wartościowych, w wyniku której zakładane wpływy brutto emitenta lub oferującego na terytorium Unii Europejskiej, liczone według ich ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży z dnia jej ustalenia, stanowią nie mniej niż 1.000.000 euro i mniej niż 5.000.000 euro, i wraz z wpływami, które emitent zamierzał uzyskać z tytułu takich ofert publicznych takich papierów wartościowych, dokonanych w okresie poprzednich 12 miesięcy, nie będą mniejsze niż 1.000.000 euro i będą mniejsze niż 5.000.000 euro.

Oferta publiczna Obligacji prowadzona będzie za pośrednictwem firmy inwestycyjnej Michael / Ström Dom Maklerski S.A. („Firma Inwestycyjna”).

Memorandum informacyjne sporządzone przez Spółkę w związku z emisją Obligacji („Memorandum Informacyjne”) zostanie opublikowane w dniu 07 marca 2024 r. na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej: https://michaelstrom.pl/. Memorandum Informacyjne jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i Obligacjach. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem zatwierdzenia ani uprzedniej weryfikacji przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Pliki do pobrania