Raport nr 65/2015
17.12.2015

Informacja na temat planowanego połączenia Emitenta z innymi podmiotami

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie (KREDYT INKASO), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 41/2015 z 28 września 2015 r. oraz nr 53/2015 z 20 listopada 2015 r., niniejszym udostępnia do publicznej wiadomości prezentację zawierającą informacje na temat planowanego połączenia KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie z BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (BEST) oraz Gamex sp. z o.o. (Gamex), które ma zostać przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) przez przeniesienie całego majątku KREDYT INKASO, jako spółki przejmowanej, oraz Gamex, jako drugiej spółki przejmowanej, na BEST, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego BEST w drodze emisji akcji BEST, które zostaną wydane uprawnionym akcjonariuszom KREDYT INKASO (Akcje Połączeniowe) (Połączenie).
Prezentacja stanowiąca załącznik do niniejszego raportu bieżącego została przygotowana wspólnie przez KREDYT INKASO i BEST w wyniku prac i analiz podjętych w związku z zawarciem w dniu 28 września 2015 r. przez KREDYT INKASO i BEST umowy o rozpoczęciu negocjacji i ustaleniu zasad współpracy w związku z zamierzonym połączeniem. Celem prezentacji jest wyłącznie umożliwienie akcjonariuszom KREDYT INKASO, akcjonariuszom BEST oraz wspólnikom Gamex uzyskanie bliższych informacji o planowanym Połączeniu.

Zastrzeżenie:
Realizacja Połączenia uzależniona jest od podjęcia szeregu działań, w tym m.in.: (i) sporządzenia planu połączenia i innych dokumentów wymaganych na podstawie KSH oraz uzgodnienia planu połączenia pomiędzy spółkami biorącymi udział w Połączeniu, (ii) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, (iii) sporządzenia, zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opublikowania memorandum informacyjnego, które zostanie sporządzone w związku z emisją Akcji Połączeniowych, (iv) podjęcia przez odpowiednie organy spółek biorących udział w Połączeniu uchwał połączeniowych oraz (v) wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców przez sąd rejestrowy. Działania te nie zostały jeszcze podjęte, nie ma pewności kiedy zostaną podjęte, ani czy ich podjęcie doprowadzi do Połączenia. Przewidywany harmonogram działań związanych z Połączeniem zamieszczony w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego ma charakter wyłącznie wstępny i ogólny, a jego realizacja w dużej części zależy od okoliczności, na które KREDYT INKASO i BEST mają ograniczony wpływ lub nie mają go w ogóle.

Informacje zawarte w prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych w rozumieniu § 5 ust. 1 pkt 25) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne zawarte w treści prezentacji załączonej do niniejszego raportu bieżącego stanowi jej integralną część. Osoby uzyskujące dostęp do prezentacji zobowiązane są do zapoznania się z zastrzeżeniem prawnym zawartym w treści prezentacji.