9 lipca 2021

Kredyt Inkaso potwierdza dobre wyniki roku 2020/2021 i raportuje zysk netto w wysokości 45,5 mln zł

9 lipca 2020 r. Kredyt Inkaso opublikowało wyniki za rok obrotowym 2020/2021, który rozpoczął się 1 kwietnia 2020 r. i zakończył 31 marca 2021 r. W tym trudnym pandemicznym okresie przychody netto Grupy wzrosły o 55 proc. i wyniosły 200,3 mln zł. Zysk netto ukształtował się na poziomie 45,5 mln zł na poziomie skonsolidowanym.

Kredyt Inkaso opublikowało roczny skonsolidowany i jednostkowy raport finansowy. Od 1 kwietnia 2020 r. do 30 marca 2021 r. Grupa osiągnęła przychody netto na poziomie 200,3 mln zł, EBITDA wyniosła 92,9 mln zł, a zysk netto 45,5 mln zł. Dla porównania w poprzedzającym roku obrotowym 2019/2020 przychody kształtowały się na poziomie 129,4 mln zł, EBITDA 4,6 mln zł i osiągnięto stratę wysokości 35,9 mln zł.

Wbrew obawom i prognozom z początku pandemii COVID-19 nie wpłynął negatywnie na odzyski z wierzytelności i tym samym na finalnie osiągnięty wynik. Dodatkowo firma w pełni wdrożyła nowy system informatyczny, który przyczynił się do znacznego usprawnienia procesów.

Wartość aktualizacji prognozy wpływów z portfeli nabytych przez Grupę była w opisywanym roku obrotowym dodatnia i wyniosła 35,5 mln zł w porównaniu do negatywnej wartości w roku poprzedzającym w kwocie minus 11,7 mln zł, która to kwota zawierała negatywną estymację wpływu COVID-19 w wysokości 55,0 mln zł. Spłaty z portfeli wierzytelności wyniosły w opisywanym okresie 222,6 mln zł i były tylko o 10 proc. niższe niż w roku 2019/20. Kredyt Inkaso szacuje, że łączny ERC (Estimated Remaining Collections) kształtuje się na koniec marca 2021 r. na poziomie 1,2 mld zł. Grupa planuje także w tym roku nowe zakupy portfeli wierzytelności oraz emisję obligacji.

Wchodząc w miniony rok obrotowy byliśmy mocno ostrożni i konserwatywni w naszych prognozach. W związku z pandemią, niestabilnym otoczeniem makroekonomicznym i  przewidywanym wzrostem bezrobocia liczyliśmy się ze spadkiem kwot odzyskanych. Finalnie spłacalność okazała się znacznie wyższa niż prognozy, a nasza organizacja wychodzi z okresu pandemii silniejsza, z dobrym wynikiem i nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Dodatkowo analityka danych stoi na wysokim poziomie i nadal się poprawia. Najważniejsze jest jednak to, że mamy doświadczony i coraz mocniejszy zespół, do którego dołączają eksperci z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani do powrotu na ścieżkę wzrostu. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

 Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.