19 grudnia 2022

Kredyt Inkaso zamyka półrocze z nowym rekordem wpłat

Grupa Kredyt Inkaso zanotowała w pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 rekordowy poziom wpłat wynoszący 156 mln zł. Grupa planuje nowe inwestycje w Polsce, Rumunii i Bułgarii oraz znaczne zwiększenie skali działania.

Grupa Kredyt Inkaso opublikowała sprawozdanie finansowe za pierwsze półrocze roku obrotowego 2022/23, przypadające na okres od 1 kwietnia do 30 września 2022 r. W tym czasie Kredyt Inkaso zanotowało na poziomie skonsolidowanym najwyższy w historii Grupy poziom spłat z portfeli wierzytelności wynoszący 155,8 mln zł. Wynik ten stanowi wzrost względem analogicznego okresu roku poprzedniego o 10 proc. Na koniec pierwszego półrocza Grupa zanotowała wzrost EBITDA gotówkowej o 6 proc. do poziomu 88,9 mln zł. Bardzo dobre wyniki spłat pozwoliły na wypracowanie przychodów na poziomie skonsolidowanym w wysokości 103,0 mln zł i zysku netto o wartości 15,3 mln zł.

Znakomite wyniki finansowe wypracowane w pierwszym półroczu roku obrotowego to zasługa całego międzynarodowego zespołu Kredyt Inkaso. Dzięki stale rosnącej sprawności całej organizacji osiągnęliśmy znacznie wyższy poziom wpłat niż pierwotnie oczekiwaliśmy. Wdrażamy innowacyjne rozwiązania z zakresu automatyzacji procesów, samoobsługi osób zadłużonych czy analityki danych. To wszystko wraz z przebudową procesów zgodnie z metodologią Lean i kształtowaniem nowej kultury organizacyjnej znajduje odzwierciedlenie w wynikach osiąganych przez całą Grupę Kredyt Inkaso powiedziała Barbara Rudziks, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2022/23 Kredyt Inkaso doprowadziło również do dalszej obniżki wskaźników zadłużenia, znacznie poniżej przyjętych limitów. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych wyniósł na koniec półrocza 0,83, a długu netto do EBITDA gotówkowej 1,66. Grupa w opisywanym okresie dokonała zakupu nowych portfeli wierzytelności o wartości 34,6 mln zł i na koniec drugiego kwartału roku obrotowego szacuje łączną wartość przyszłych odzysków z posiadanych portfeli wierzytelności (Estimated Remaining Collections) na 1,07 mld zł.

Dzięki przebudowie struktury terminowej finansowania oraz stabilnemu generowaniu gotówki Grupa jest obecnie dobrze przygotowana na realizację nowych, ambitnych inwestycji w Polsce, Rumunii i docelowo także w Bułgarii. Sytuacja ta pozwala nam myśleć o znacznym zwiększeniu skali działania, przy jednoczesnym zachowaniu rentowności, utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia i wysokiego stopnia sprawności operacyjnejpowiedział Mateusz Boguta, członek zarządu Kredyt Inkaso odpowiedzialny za finanse.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.