2 lipca 2021

Zgromadzenie obligatariuszy zgodziło się na propozycje Kredyt Inkaso

Zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1, które odbyło się 2 lipca 2021 r., głosowało nad uchwałami w sprawie zmiany warunków emisji. Obligatariusze zgodzili się na zaciągniecie przez spółkę nowego zadłużenia, które pozwoli na zakup kolejnych portfeli oraz wykorzystanie dobrej sytuacji na rynku zarządzania wierzytelnościami.

W dniu 2 lipca 2021 r. odbyło się w Warszawie zgromadzenie obligatariuszy obligacji serii F1, wyemitowanych przez emitenta – czyli Kredyt Inkaso SA – w kwietniu 2019 r. Celem zgromadzenia było przegłosowanie proponowanych przez emitenta uchwał, które wprowadzały zmiany w warunkach emisji i pozwalały na zaciągniecie nowych zobowiązań przez spółkę. W projektach zaproponowane zostało zwiększenie obowiązującego obecnie limitu zadłużenia z poziomie 3,5x do 3,75x, a od kwietnia przyszłego roku z 3,25x do 3,5x. Spółka uwzględniła również prośbę obligatariuszy o wprowadzenie limitu kosztów długu, który określony został na 8 proc. rocznie powiększone o stopę IRS (kalkulowaną dla terminu spłaty zadłużenia). Zgromadzenie obligatariuszy finalnie wyraziło zgodę na proponowane zmiany.

Zatwierdzone zmiany umożliwią Kredyt Inkaso sfinansowanie planowanych zakupów nowych portfeli wierzytelności. Tym samym pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój spółki oraz pozwolą na wykorzystanie panującego obecnie dobrego otoczenia rynkowego.

Branża zarządzania wierzytelnościami przygotowuje się obecnie do rosnącej podaży portfeli wierzytelności i większej aktywności wierzycieli pierwotnych w tym zakresie. Po istotnie mniejszej skali  transakcji w zeszłym roku, związanej z dużą niepewnością panującą na rynkach, należy się spodziewać przynajmniej powrotu do poziomów przed-covidowych, czy nawet ich istotnego przekroczenia. Decyzje podjęte przez ostatnie zgromadzenie obligatariuszy pomoże w realizacji naszych planów na najbliższy rok. Chcemy być aktywnym graczem na rynku i jeszcze szybciej rozwijać spółkę.  Obligatariusze otrzymali dobrą propozycję z naszej strony i spotkała się ona zrozumieniem i akceptacją wszystkich profesjonalnych uczestników rynku.  – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Jednocześnie spółka zawarła dwustronne umowy ze wszystkimi obligatariuszami obligacji serii B1 i G1 w przedmiocie zmian warunków emisji obligacji serii B1 i G1 o treści analogicznej do zmian przegłosowanych przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.