Raport nr 13/2020
16:23 8.06.2020

Informacja o wniesieniu pozwu o zapłatę przeciwko byłym menedżerom spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. informuje, że w dniu dzisiejszym pełnomocnik Spółki złożył pozew o zapłatę przeciwko byłym menedżerom Spółki i podmiotom powiązanym z tymi osobami tj.:
1. Pawłowi Szewczykowi,
2. Ionowi Melnic,
3. spółce KI Servcollect SRL – spółki prawa rumuńskiego, wpisanej do rejestru handlowego w Bukareszcie pod numerem 33271286 i zarejestrowanej w Rumuńskim Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem: J40/6972/2014,
(łącznie jako „Pozwani”).

W pozwie Spółka wnosi o zasądzenie solidarnie od Pozwanych zapłaty kwoty 21.320.000,00 zł tytułem odszkodowania za szkody pośrednie jakie Spółka poniosła w związku z działaniami Pozwanych wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 26 maja 2020 r. do dnia zapłaty, 30.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów poniesionych przez Spółkę na przygotowanie prywatnej opinii biegłego z zakresu wyceny przedsiębiorstw w wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z Pozwanych do dnia zapłaty oraz 44.000,00 zł tytułem zwrotu kosztów wykonania tłumaczeń przysięgłych pozwu oraz części załączników do pozwu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu ostatniemu z Pozwanych do dnia zapłaty. Spółka wraz z pozwem wnosi o zabezpieczenie powyższych roszczeń.

Złożenie pozwu przez Spółkę związane jest ze zidentyfikowaniem transakcji w zakresie obrotu wierzytelnościami mających miejsce głównie na rynku rumuńskim w latach 2015-2016 pomiędzy spółkami kierowanymi przez Pozwanych a spółkami i funduszami z grupy kapitałowej Spółki, powodującymi w ocenie Spółki, uszczuplenia przychodu zarówno spółek zależnych, jak i całej grupy kapitałowej Spółki o kwotę ok 21 milionów złotych.

O dalszych istotnych etapach postępowania Spółka będzie informować w odrębnych raportach.

Pliki do pobrania