Raport nr 35/2020
16:15 28.12.2020

Treść uchwał podjętych przez Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii B1, E1, F1 oraz G1 wyemitowanych przez Kredyt Inkaso S.A. w dniu 28 grudnia 2020 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmiany warunków emisji obligacji

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2020 z dnia 7 grudnia 2020 r., nr 33/2020 z dnia 20 grudnia 2020 r. oraz nr 34/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r., informuje, że w dniu 28 grudnia 2020 r. odbyły się zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii B1, E1, F1 oraz G1 wyemitowanych przez Emitenta („Zgromadzenia Obligatariuszy”). Zgromadzenia Obligatariuszy powzięły uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji, o treści wskazanej w protokołach z przebiegu obrad Zgromadzeń Obligatariuszy, stanowiących załączniki do niniejszego raportu bieżącego, za wyjątkiem zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii E1 wyemitowanych przez Emitenta, które nie głosowało nad uchwałami w sprawie zmiany warunków emisji z uwagi na brak ustawowego kworum.

Przyjęte przez zgromadzenia obligatariuszy serii B1, F1 i G1 uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji są o treści zgodnej z oczekiwaniem Spółki. W zakresie obligacji serii E1 o łącznej skorygowanej wartości nominalnej wynoszącej 6,2 mln zł, stawili się obligatariusze reprezentujący 43,31% wszystkich tych obligacji, przez co nie zostało osiągnięte odpowiednie kworum (tj. 50%) wymagane do podjęcia ww. uchwały w sprawie zmiany warunków emisji obligacji. Z uwagi na wielkość tej emisji, nie ma to jednak żadnego negatywnego wpływu na warunki dokumentów finansowania Spółki.

W związku z brzmieniem art. 67 ust 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) Zarząd Spółki oświadcza, iż wyraża zgodę na zmiany warunków emisji obligacji serii B1, F1 oraz G1 wyemitowanych przez Emitenta w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii B1, F1 oraz G1.

Pliki do pobrania