Raport nr 29/2021
17:00 6.07.2021

Wyrażenie zgody na zmianę warunków emisji obligacji serii F1 w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy serii F1.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 2 lipca 2021 r. oświadcza, iż w związku z brzmieniem art. 67 ust 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 483 ze zm.) wyraża zgodę na zmiany warunków emisji obligacji serii F1 wyemitowanych przez Emitenta w brzmieniu przyjętym przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji  serii F1 w dniu 2 lipca 2021 r.

Pliki do pobrania