Raport nr 47/2019
08:05 28.11.2019

Zamiar emisji obligacji serii G1

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż podjął rozmowy mające na celu refinansowanie i pozyskanie kapitału, poprzez emisję obligacji serii G1 („Obligacje”).

Spółka planuje wyemitować do 40.000 (czterdzieści tysięcy) sztuk Obligacji serii G1, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej do 40.000.000 zł (czterdzieści milionów złotych).

Emitent planuje by środki pozyskane z emisji Obligacji zostały przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Grupy, w tym w szczególności na bezpośredni lub pośredni zakup nowych portfeli wierzytelności.

Parametry Obligacji, w tym w szczególności oprocentowanie, okres wykupu, dopuszczenie do obrotu zostaną ostatecznie ustalone przez Emitenta po przeprowadzeniu rozmów z potencjalnymi inwestorami.

O podjęciu przez Zarząd uchwały o emisji Obligacji, dojściu do skutku emisji oraz przydziale Obligacji, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

Pliki do pobrania