11 października 2016

100 mln zł na rozwój Kredyt Inkaso

Grupa Kredyt Inkaso, jeden z wiodących podmiotów na rynku windykacyjnym o zasięgu regionalnym, cieszy się dużym zaufaniem inwestorów. Zaoferowane 100 tys. obligacji serii A1 o wartości nominalnej jednej obligacji 1 tys. zł zostało w całości nabytych przez 36 podmiotów. Trzyletnie obligacje o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN są oprocentowane w oparciu o stopę WIBOR 6M + 370 punktów bazowych (wypłata odsetek będzie następowała co pół roku), nie są zabezpieczone, a ich termin wykupu przypada na dzień 7 października 2019 roku. Celem emisji jest rozwój działalności operacyjnej, w szczególności bezpośredni i pośredni zakup pakietów wierzytelności.

– Pozyskaliśmy kolejny raz finansowanie naszego rozwoju poprzez emisję obligacji na korzystnych dla nas warunkach. Cieszymy się, że inwestorzy doceniają nasze kompetencje w różnych obszarach rynku wierzytelności oraz zauważają nasze przewagi konkurencyjne, zarówno w zakresie efektywności operacyjnej i zdolności do skutecznej windykacji polubownej, jak również w zakresie skutecznej ekspansji zagranicznej – powiedział Paweł Szewczyk, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso SA.

– Kredyt Inkaso ma zdrowy bilans i generuje solidne przepływy pieniężne, co stwarza miejsce do zwiększania skali działalności i rentowności kapitałów własnych dzięki finansowaniu dłużnemu. Nasze wskaźniki są na bezpiecznych poziomach, a stabilizacja akcjonariatu w oparciu o wiodącą pozycję funduszu private equity Waterland dodatkowo uwiarygadnia nas na rynku finansowym – dodał Piotr Podłowski, Dyrektor Finansowy w Kredyt Inkaso SA.

Warunki emisji obligacji serii A1 określają możliwości ich przedterminowego wykupu przez Kredyt Inkaso (premia dla inwestorów), a także sytuacje, w których obligatariusze mogą oczekiwać wcześniejszego wykupu (m.in. wskaźnik zobowiązań finansowych do skonsolidowanych kapitałów własnych, warunek notowania akcji na GPW i posiadania siedziby w Polsce).

W kolejnych okresach Kredyt Inkaso zamierza rozwijać na rynku polskim inwestycje w najbardziej perspektywicznych segmentach rynku, tj. w pakiety wierzytelności hipotecznych i korporacyjnych, gdzie Kredyt Inkaso należy do grona nielicznych firm z kompetencjami do wyceny i zarządzania portfelami tego typu. Spółka zamierza również konsekwentnie zwiększać skalę operacji za granicą.

 ***

Kredyt Inkaso
Kredyt Inkaso należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa w 4 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii i Bułgarii. Spółka podjęła również kroki, aby rozpocząć działalność operacyjną w Chorwacji i Serbii.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Grupa Kredyt Inkaso zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Grupie Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.