12 lipca 2018

Dobre wyniki Kredyt Inkaso w roku obrotowym 2017/2018

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła silny wzrost wyników finansowych w roku obrotowym 2017/2018 (kwiecień 2017 r. – marzec 2018 r.).

  • Przychody netto wyniosły 122,7 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 33 proc.
  • EBITDA gotówkowa na koniec marca 2018 r. wyniosła 124,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 28 proc.
  • Zysk netto wyniósł 6,6 mln zł, co jest wartością zbliżoną do osiągniętej
    w analogicznym okresie poprzedniego roku, czyli 6,7 mln zł.
  • Wartość godziwa nabytych wierzytelności na koniec marca 2018 r. wyniosła 618,5 mln zł, co oznacza wzrost o 15 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r.
  • Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 185 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 30 proc.

– Zakup nowych, atrakcyjnych portfeli oraz obsługa wcześniej nabytych pakietów pozwoliły nam zwiększyć wpłaty od dłużników. W efekcie nasze przychody netto oraz EBITDA gotówkowa znacząco urosły – komentuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso. – Obserwujemy bardzo dobrą koniunkturę na rynku oraz powolną obniżkę cen portfeli, co w połączeniu z efektywnym modelem biznesowym powinno zaowocować poprawą rezultatów także w kolejnych okresach – dodaje.

Dobrą sytuację finansową grupy potwierdza wskaźnik zadłużenie netto/kapitał własny, który na koniec marca 2018 r. kształtował się na poziomie 1,87.

Grupa Kredyt Inkaso dywersyfikuje źródła finansowania wzrostu biznesu. Emituje obligacje w drodze ofert publicznych i prywatnych oraz posiłkuje się kredytami. W roku obrotowym 2017/2018 grupa wyemitowała jedną serię obligacji w drodze oferty prywatnej i dwie serie obligacji w ofertach publicznych o łącznej wartości 109 mln zł. W tym czasie grupa dokonała terminowego wykupu dwóch serii obligacji o łącznej wartości 70 mln zł. Na dzień 31 marca 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje 10 serii obligacji o łącznej wartości 502 mln zł i dwa kredyty o sumie 33 mln zł. Na koniec marca grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 70,6 mln zł.

Pod koniec maja bieżącego roku fundusze sekurytyzacyjne wchodzące w skład grupy podpisały umowy z ING Bankiem Śląskim, dzięki którym zyskały dostęp do kredytów o łącznej wartości do 140 mln zł.

Kredyt Inkaso bacznie obserwuje rynek publicznych ofert obligacji skierowanych do inwestorów indywidualnych i przy sprzyjających warunkach rynkowych rozważa kolejne emisje w ramach programu. Prospekt emisyjny ważny jest do listopada 2018 r. W ramach ostatniej, zrealizowanej w marcu tego roku emisji papierów dłużnych spółka pozyskała 30 mln zł, a zainteresowanie ofertą było na tyle duże, że zapisy zredukowano o 36,4 proc.

– W roku obrotowym 2018/2019 nasze działania niezmiennie nakierowane będą na wzrost wartości biznesu. Ten rozpoczął się dla nas bardzo dobrze, ponieważ łączna, szacunkowa wartość wpłat od dłużników w I kwartale (kwiecień – czerwiec) wyniosła 56,8 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku. Zamierzamy uczestniczyć w przetargach zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Z optymizmem patrzymy na rozwój rynku krajowego, a perspektywę wzrostu dostrzegamy także za granicą, szczególnie w Bułgarii, Rumunii, Chorwacji i Rosji – podsumowuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

 

O Grupie:

Grupa Kredyt Inkaso należy do czołówki podmiotów zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Grupa skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce
(w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Kredyt Inkaso zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390