Okresy zamknięte

Zgodnie z art.19 ust 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE osoba pełniąca obowiązki zarządcze u Emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podać do wiadomości publicznej zgodnie z:

a) przepisami systemu obrotu, w którym akcje emitenta są dopuszczone do obrotu; lub
b) prawem krajowym.

Okresy zamknięte w Kredyt Inkaso:

17.06.2023 r. – 16.07.2023 r. – publikacja raportu rocznego za rok obrotowy 2022/2023
30.07.2023 r. – 28.08.2023 r. – publikacja raportu za 1Q roku obrotowego 2023/2024
18.11.2023 r. – 18.12.2023 r. – publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024
29.01.2024 r. – 27.02.2024 r. – publikacja raportu za 3Q roku obrotowego 2023/2024