20 grudnia 2019

Grupa Kredyt Inkaso z 15-proc. wzrostem wpłat od dłużników w I półroczu roku obrotowego 2019/2020

Grupa Kredyt Inkaso z 15-proc. wzrostem wpłat od dłużników
w I półroczu roku obrotowego 2019/2020

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w I półroczu roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień 2019 r. – wrzesień 2019 r.) poniższe rezultaty:

• Wpłaty dłużników wyniosły 127 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 15 proc.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 30 września 2019 r. wyniosła 162 mln zł, co oznacza wzrost o 5 proc. w porównaniu z końcem czerwca 2019 r.
• Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 681 mln zł na koniec września 2019 r., co oznacza spadek o 1 proc. w porównaniu z końcem czerwca 2019 r.
• Przychody netto wyniosły 58 mln zł wobec 90 mln zł osiągniętych rok wcześniej.
• Strata netto wyniosła 5,7 mln zł w porównaniu z 24,3 mln zł zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W bieżącym roku obrotowym koncentrujemy się na optymalizacji struktury długu. Dzięki kwietniowej emisji obligacji serii F1 ograniczyliśmy zadłużenie krótkoterminowe o ponad 180 mln zł. Pracujemy także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Oczekujemy, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, a w efekcie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą niż w roku poprzednim wartością amortyzacji portfeli. W I półroczu minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 22,7 mln zł, podczas gdy w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to 1,3 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany ze wzrostem skali działalności, refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy teleinformatyczne.

W I półroczu 2019/2020 grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności w wysokości jedynie 15 mln zł, wobec 147 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wysokie wpłaty od dłużników przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w I półroczu 2019/2020 wpłynęły na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec września 2019 r.

Kilka dni temu spółka przydzieliła inwestorowi instytucjonalnemu pięcioletnie obligacje serii G1 warte 31,6 mln zł, o kuponie WIBOR 3M + 4,9 proc. marży. Pozyskany w ten sposób kapitał posłużył do częściowego zrefinansowania obligacji C1, D1 i Z w łącznej kwocie 19,9 mln zł. Pozostałą część spółka przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności. W kwietniu
w ramach prywatnej emisji obligacji serii F1 spółka pozyskała 210 mln zł.

W całej historii firma uplasowała 43 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,265 mld zł. Na 30 września 2019 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje osiem serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 358,1 mln zł i kredyty o łącznej wartości bilansowej 131 mln zł.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim detalicznego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 205 mln zł na koniec września 2019 r., co stanowi 30 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 70 proc. wartości portfeli ogółem). W ocenie spółki biznes zagraniczny jest stabilny i jego udział nie powinien się w krótkim czasie zmieniać.

Na koniec września 2019 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 31 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec września 2019 r. 1,94x.