14 grudnia 2018

Grupa Kredyt Inkaso z 24 mln zł zysku netto w I półroczu roku obrotowego 2018/2019

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła silny wzrost wyników finansowych w I półroczu roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r.).

• Przychody netto wyniosły 90 mln zł, co oznacza wzrost o 40 proc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
• EBITDA gotówkowa za sześć miesięcy zakończonych 30 września 2018 r. wyniosła 80 mln zł, co oznacza wzrost o 33 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA gotówkowa za okres ostatnich 12 miesięcy na koniec września 2018 r. wyniosła 144 mln zł.
• Zysk netto wyniósł 24 mln zł, co oznacza wzrost o 125 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
• Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec września 2018 r. wyniosła 741 mln zł, co oznacza wzrost o 19 proc. w porównaniu z końcem marca 2018 r.
• Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 111 mln zł, co oznacza wzrost o 30 proc w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Konsekwentnie realizowane działania, nakierowane na usprawnienie operacyjnych procesów windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT w pozytywny sposób przekładają się na wyniki naszej działalności podstawowej. Obserwujemy bowiem wzrost wydajności portfeli wierzytelności, przy jednoczesnej stabilizacji kosztów operacyjnych. W efekcie przekłada się to na wzrost przychodów netto, EBITDA gotówkowej oraz zysku netto – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

W I półroczu bieżącego roku obrotowego grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 147 mln zł, co oznacza wzrost o 104 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd spółki spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym będzie porównywalna z poprzednimi latami, tj. wyniesie sto kilkadziesiąt milionów złotych.

Kredyt Inkaso koncentruje się na wzroście efektywności biznesowej, inwestując w poprawę struktury IT. Ponadto prowadzone są prace zmierzające do uproszczenia struktury grupy kapitałowej.

Do daty publikacji raportu półrocznego Kredyt Inkaso w całości wykupił obligacje serii X o wartości nominalnej 69 mln zł. W trwającym roku obrotowym miała miejsce jedna emisja obligacji – 3 sierpnia spółka przydzieliła czteroletnie walory serii E1 o wartości nominalnej 50 mln zł, uplasowane w ofercie prywatnej. Ich oprocentowanie jest zmienne i wynosi 4,9 proc. ponad WIBOR 6M. Odsetki wypłacane są co pół roku.

Na 30 września 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje 10 serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 507 mln zł i trzy kredyty o łącznej wartości bilansowej 122 mln zł. Na koniec września 2018 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 91 mln zł.

Dobrą sytuację finansową grupy potwierdza wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny, który na koniec września 2018 r. kształtował się na poziomie 1.93.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim telekomunikacyjnego, szybkich pożyczek oraz detalicznego. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach.

Brak agresywnego konkurenta unormował sytuację w sektorze windykacyjnym, jednakże nie dostrzegamy wyraźnego spadku cen portfeli. Naszym podstawowym celem jest systematyczny wzrost skali działania, poprzez zwiększanie wartości nabywanych portfeli oraz poziomu odzysków. Zamierzamy pozostać aktywnym graczem w branży, uczestnicząc w przetargach zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym – podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.