1 marca 2019

Grupa Kredyt Inkaso z 26 mln zł zysku netto w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła silny wzrost wyników finansowych w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.).

• Przychody netto wyniosły 128 mln zł, co oznacza wzrost o 32 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
• EBITDA gotówkowa za dziewięć miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. wyniosła 117 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA gotówkowa za okres ostatnich 12 miesięcy na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 147 mln zł.
• Zysk netto wyniósł 26 mln zł, co oznacza wzrost o 91 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
• Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec grudnia 2018 r. wyniosła 727 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu z końcem września 2018 r.
• Wpłaty od dłużników osiągnęły poziom 172 mln zł, co oznacza wzrost o 29 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Zwiększanie poziomu odzysków pozwala nam osiągać systematyczny wzrost przychodów i zyskowności. Mając na uwadze zbliżający się termin spłat obligacji serii Y, A1, A2 chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w nowe pakiety wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach długu oraz finansowaniu bankowym – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 160 mln zł, co oznacza wzrost o 30 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Zarząd spółki spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym pozostanie na poziomie zbliżonym do aktualnego.

Dobrą sytuację finansową grupy potwierdza wskaźnik zadłużenie finansowe netto/kapitał własny, który na koniec grudnia 2018 r. kształtował się na poziomie 1.95.

Kredyt Inkaso pozostaje solidnym i stabilnym partnerem dla inwestorów inwestujących w obligacje spółki. W całej historii firma uplasowała 41 serii papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,022 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione w terminie wraz z odsetkami. Ostatni terminowy wykup obligacji wraz z odsetkami miał miejsce zgodnie z harmonogramem w październiku 2018 r., kiedy spółka spłaciła obligacje serii X o wartości nominalnej 47,8 mln zł (w sierpnia 2018 r. firma dokonała wcześniejszego odkupu części obligacji serii X o wartości nominalnej 21,2 mln zł). Tym samym całość zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii X o wartości nominalnej 69,0 mln zł została spłacona.

Na 31 grudnia 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje dziesięć serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 456 mln zł i trzy kredyty o łącznej wartości bilansowej 120 mln zł. Na koniec grudnia 2018 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 36 mln zł.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim telekomunikacyjnego, szybkich pożyczek oraz detalicznego. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach.