27 lutego 2020

Grupa Kredyt Inkaso z 8-proc. wzrostem wpłat od dłużników w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020

Grupa Kredyt Inkaso z 8-proc. wzrostem wpłat od dłużników
w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień 2019 r. – grudzień 2019 r.) następujące rezultaty:

• Wpłaty dłużników wyniosły 184,5 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 8 proc.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. wyniosła 162,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec września 2019 r.
• Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 647,2 mln zł na koniec grudnia 2019 r., co oznacza spadek o 5 proc. w porównaniu z końcem września 2019 r.
• Przychody netto wyniosły 77,8 mln zł, wobec 128,4 mln zł osiągniętych rok wcześniej.
• Strata netto wyniosła 19,9 mln zł w porównaniu z 26,1 mln zł zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W bieżącym roku obrotowym grupa koncentruje się na optymalizacji struktury długu. Dzięki emisjom obligacji – kwietniowej serii F1 oraz grudniowej serii G1 – grupa ograniczyła zadłużenie krótkoterminowe o ponad 200 mln zł. Pracuje także nad pozyskaniem kapitału dłużnego na zakup nowych pakietów wierzytelności. Zarząd oczekuje, że zbudowana w ten sposób baza pozwoli na powrót do inwestycji w portfele w kolejnych kwartałach, co w efekcie pozytywnie wpłynie na osiągane wyniki finansowe.

W ramach porozumień zawartych z Ipopema TFI rozpoczęliśmy proces likwidacji funduszy Lumen Profit (dawniej Lartiq Profit, wcześniej Trigon Profit), w których spółki z grupy są uczestnikami, i którym udzielały gwarancji stopy zwrotu i płynności. Proces ten rozpoczęty został podpisaniem z funduszami Lumen Profit porozumień o rozwiązaniu umów subpartycypacji portfeli należących do grupy. Następnym etapem będzie doprowadzenie do wykupu certyfikatów inwestycyjnych uczestników innych niż grupa i likwidacja samych funduszy. Powyższe działania zapewnią grupie dostęp do gotówki pozostałej w funduszach po umorzeniu certyfikatów inwestycyjnych zewnętrznych inwestorów oraz pozwolą na dokonanie istotnych oszczędności w kosztach operacyjnych. Koszty, jakie poniesie grupa w związku z procesem umarzania certyfikatów inwestycyjnych zewnętrznych inwestorów oraz likwidacją funduszy Lumen Profit nie będą miały istotnego wpływu na sytuację finansową spółki oraz grupy – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Odnotowana w analizowanym okresie strata netto jest w dużej mierze konsekwencją wyższej niż w roku poprzednim wartości amortyzacji portfeli (różnica między wpłatami a przychodami odsetkowymi) oraz niższą wartością aktualizacji wyceny. W okresie I-III kwartał minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 25,3 mln zł, podczas gdy w pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku obrotowego było to -2,1 mln zł, co spowodowało obniżenie wartości przychodów netto. Dodatkowo, grupa odnotowała istotny wzrost kosztów operacyjnych związany z refinansowaniem długu oraz inwestycjami w systemy teleinformatyczne, który w części ma charakter jednorazowy.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2019/2020 grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności w wysokości jedynie 20,5 mln zł, wobec 160,3 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Wysokie wpłaty od dłużników przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2019/2020 wpłynęły na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec grudnia 2019 r.

W III kwartale roku finansowego 2019/20 spółka przydzieliła inwestorowi instytucjonalnemu pięcioletnie obligacje serii G1 warte 31,6 mln zł, o kuponie WIBOR 3M + 4,9 proc. marży. Pozyskany w ten sposób kapitał posłużył do zrefinansowania obligacji C1, D1 i Z:
w październiku i grudniu Kredyt Inkaso wykupił część obligacji serii C1, D1 o łącznej wartości 16,3 mln zł oraz w całości – przed terminem – wykupił obligacje serii Z za 14,5 mln zł. Ponadto, w porozumieniu z obligatariuszami termin ostatecznej spłaty wartych 25,8 mln zł obligacji serii B1 przełożono o prawie cztery lata, tj. z marca 2021 r. na grudzień 2024 r. W III kwartale roku obrotowego 2019/2020 Kredyt Inkaso wypłacił obligatariuszom 49,1 mln zł (39,7 mln zł nominału oraz 9,4 mln zł odsetek).

W kwietniu 2019 r. w ramach prywatnej emisji obligacji serii F1 spółka pozyskała 210 mln zł.

W całej historii firma uplasowała 43 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,265 mld zł. Na 31 grudnia 2019 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje osiem serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 338 mln zł oraz kredyty i pożyczki o łącznej wartości bilansowej 147 mln zł.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim detalicznego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 189,7 mln zł na koniec grudnia 2019 r., co stanowi 29 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 71 proc. wartości portfeli ogółem). W ocenie spółki biznes zagraniczny jest stabilny i jego udział nie powinien się w krótkim czasie zmieniać.

Na koniec grudnia 2019 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 27,4 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec grudnia 2019 r. 1,98x.