22 lipca 2019

Grupa Kredyt Inkaso z 9 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2018-2019

Grupa Kredyt Inkaso z 9 mln zł zysku netto w roku obrotowym 2018/2019

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła silny wzrost wyników finansowych w roku obrotowym 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – marzec 2019 r.).

• Wpłaty dłużników wyniosły 232,8 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 25 proc.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 marca 2019 r. wyniosła 158 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 27 proc.
• Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 20,7 mln zł, co oznac za wzrost o ponad 180 proc. rok do roku.
• Zysk netto wyniósł 9,0 mln zł, co oznacza wzrost o 36 proc. rok do roku,
• Jednorazowy, negatywny wpływ na zysk netto w roku obrotowym 2018/2019 miało rozpoznanie podatku odroczonego w wysokości 7,5 mln zł
• Wartość bilansowa nabytych wierzytelności na koniec marca 2019 r. wyniosła 709 mln zł, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu z końcem grudnia 2018 r.

– Zwiększanie poziomu odzysków pozwala nam osiągać systematyczny wzrost przychodów i zyskowności. W samym IV kwartale minionego roku obrotowego wpłaty wyniosły 61 mln zł. Naszym celem pozostaje wzrost skali działania na bazie inwestycji w atrakcyjne portfele wierzytelności. Zamierzamy kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach długu oraz finansowaniu bankowym – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Wysokie wpłaty od dłużników, przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w III i IV kwartale roku obrotowego 2018/2019 wpłynęła na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec marca 2019 r.

W roku obrotowym 2018/2019 grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 166 mln zł, co jest wartością zbliżoną do roku poprzedniego.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec marca 2019 r. 2,14x.

W kwietniu 2019 r. spółka przydzieliła czteroletnie obligacje serii F1 o wartości nominalnej 210 mln zł, zaoferowane w ofercie prywatnej. Środki pozyskane z emisji przeznaczono na refinansowanie zadłużenia, tj. częściowy wykup obligacji serii A1, C1, D1, E1 i Y. Kupon wynoszący 4,9 proc. ponad WIBOR 6M jest wypłacany co sześć miesięcy. Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst. Pozyskane finansowanie stabilizuje i porządkuje strukturę zadłużenia spółki na najbliższe cztery lata, zapewniając komfort działania operacyjnego. Jednocześnie stanowi potwierdzenie wiarygodności Kredyt Inkaso na wymagającym rynku. W czerwcu 2019 r. spółka wykupiła obligacje serii Y o wartości nominalnej 35 mln zł.

W całej historii firma uplasowała 42 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,232 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione w terminie wraz z odsetkami.

Na 31 marca 2019 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje dziewięć serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 452 mln zł i dwa kredyty o łącznej wartości bilansowej 119 mln zł. Na koniec marca 2019 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 54,5 mln zł.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim telekomunikacyjnego, szybkich pożyczek oraz detalicznego. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach.