27 listopada 2020

Grupa Kredyt Inkaso z 9,8 mln zł zysku netto w I półroczu roku obrotowego 2020/2021

Grupa Kredyt Inkaso z 9,8 mln zł zysku netto
w I półroczu roku obrotowego 2020/2021

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w I półroczu roku obrotowego 2020/2021 (kwiecień 2020 r. – wrzesień 2020 r.) następujące wyniki finansowe:

• Wpłaty od dłużników wyniosły 107,5 mln zł wobec 127,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 30 września 2020 r. wyniosła 145,4 mln zł w porównaniu z 162,0 mln zł rok wcześniej.
• Przychody netto wyniosły 73,4 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 20 proc.
• Koszty operacyjne wyniosły w analizowanym okresie 43,1 mln zł, co oznacza spadek rok do roku o 19 proc.
• Zysk netto wyniósł 9,8 mln zł wobec straty netto w wysokości 5,7 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.
• Wartość bilansowa portfeli wierzytelności wyniosła 612,2 mln zł na koniec września 2020 r., co oznacza spadek o 5 proc. rok w stosunku do początku roku obrotowego. Wartość ERC (szacowane przyszłe wpłaty od dłużników) dla 180 miesięcy wynosi 1,3 mld zł.

Zachowanie dyscypliny kosztowej oraz optymalizacja procesów windykacyjnych pozwoliły nam wypracować blisko 10 mln zł zysku netto w analizowanym okresie. Uporządkowanie firmy, mowa m.in. o rozwiązaniu kwestii funduszy LUMEN, daje nam możliwość pełnej koncentracji na podstawowym biznesie. Nawet przy braku znaczących inwestycji mamy zdolność do generowania pozytywnych przepływów gotówkowych. Nowy system informatyczny pozwoli nam znacząco zwiększać skalę operacji bez zwiększania kosztów – komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Spodziewamy się wzrostu podaży portfeli NPL na rynku, co może nastąpić w drugiej połowie 2021 r. Ponadto, oczekujemy kontynuacji spadku cen pakietów wierzytelności. Oceniamy, że koniunktura na rynku obrotu wierzytelnościami będzie w najbliższych latach sprzyjająca
i chcemy to wykorzystać. Potrzebujemy kapitału dłużnego na inwestycje – będziemy rozmawiać z bankami, patrzymy na rynek obligacji instytucjonalnych i detalicznych – dodaje Szymański.

Spadek wartości bilansowej wierzytelności w stosunku do wartości na początek roku obrotowego jest następstwem braku inwestycji w nowe portfele oraz realizacji wpłat od dłużników. W pierwszym półroczu 2020/2021 aktualizacja wyceny pakietów wierzytelności była pozytywna i wyniosła 15,4 mln zł. Pozytywna aktualizacja wyceny pakietów w I półroczu bieżącego roku wynikała głównie z realizacji rzeczywistych wpływów z portfeli na poziomie przewyższającym wcześniejsze prognozy.

Na koniec września 2020 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 26,3 mln zł, a wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił 1,88x. Grupa wykupiła w terminie obligacje serii D1 w październiku 2020 r. Zapadalność kolejnych serii długu jest dostosowana do planowanych odzysków. W ciągu ostatnich dwóch lat grupa spłaciła obligacje o wartości nominalnej 188 mln zł i znacząco obniżyła zadłużenie netto.

W październiku 2020 r. grupa zakończyła proces likwidacji funduszy Lumen Profit 6 NSFIZ, Lumen Profit 8 NSFIZ, Lumen Profit 9 NSFIZ, Lumen Profit 10 NSFIZ oraz Lumen Profit 12 NSFIZ), w kolejnych miesiącach planowane jest również zakończenie likwidacji funduszu Lumen Profit 7 NSFIZ.

Grupa realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim bankowego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 168,5 mln zł na koniec września 2020 r., co stanowi 28 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 72 proc. wartości portfeli ogółem).