30 sierpnia 2019

Grupa Kredyt Inkaso z dwucyfrowym wzrostem wpłat od dłużników w I kwartale roku obrotowego 2019/2020

Grupa Kredyt Inkaso z dwucyfrowym wzrostem wpłat od dłużników w I kwartale roku obrotowego 2019/2020

Grupa kapitałowa Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, osiągnęła w I kwartale roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień 2019 r. – czerwiec 2019 r.) poniższe rezultaty:

• Wpłaty dłużników wyniosły 63 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 11 proc.
• EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 r. wyniosła 155 mln zł, co oznacza spadek o 2 proc. w porównaniu z końcem marca 2019 r.
• Wartość bilansowa wierzytelności nabytych wyniosła 689 mln zł na koniec czerwca 2019 r., co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu z końcem marca 2019 r.
• Przychody netto wyniosły 29 mln zł wobec 45 mln zł osiągniętych rok wcześniej.
• Strata netto wyniosła 3 mln zł w porównaniu z 18 mln zł zysku netto wypracowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Konsekwentne usprawnianie operacyjnych procesów windykacyjnych z wykorzystaniem zaawansowanej analizy danych przekłada się na wzrost wpłat od dłużników, który w analizowanym okresie był dwucyfrowy. Niektóre zmiany prawa, np. reforma kodeksu postępowania cywilnego, zwiększą koszty windykacji, co wpłynie na spadek cen pakietów wierzytelności w przyszłości. Firmy, które ostatnio dużo inwestowały, uwzględniając koszty windykacji prawnej na starym poziomie, będą miały słabsze wyniki niż zakładały. W przypadku Kredyt Inkaso wpływ ten nie będzie znaczący z uwagi na ograniczoną wartość inwestycji w ostatnich czterech kwartałach – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Odnotowana w analizowanym okresie strata netto, to przede wszystkim konsekwencja niższej wartości przychodów netto. Spadek przychodów związany jest z wyższą wartością amortyzacji portfeli oraz negatywnym wpływem kursów walutowych na wycenę portfeli. W I kwartale minionego roku obrotowego aktualizacja wycen pakietów wierzytelności wyniosła 9,3 mln zł, podczas gdy w I kwartale trwającego roku obrotowego było to 0,2 mln zł. Dodatkowo grupa odnotowała wzrost kosztów operacyjnych związany z rozwojem swojej działalności operacyjnej oraz wpływ ujemnych różnic kursowych w kosztach finansowych.

Wysokie wpłaty od dłużników, przy relatywnie niewielkiej skali inwestycji w I kwartale 2019/2020 wpłynęły na nieznaczny spadek wartości bilansowej wierzytelności na koniec czerwca 2019 r.

W I kwartale 2019/2020 grupa odnotowała nakłady na portfele wierzytelności w wysokości 6 mln zł w porównaniu z kwotą 76 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku. Skala inwestycji w całym bieżącym roku jest uzależniona od momentu pozyskania nowego finansowania dłużnego i jego wielkości. Emisja prywatnych obligacji serii F1 o wartości 210 mln zł z kwietnia tego roku ustabilizowała i uporządkowała strukturę zadłużenia Kredyt Inkaso na najbliższe cztery lata, jednakże do kontynuacji ekspansji konieczne jest pozyskanie dodatkowego finansowania. Spółka zamierza emitować nowy dług do instytucji finansowych lub banków, bierze pod uwagę zarówno Polskę, jak i zagranicę.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim detalicznego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 211 mln zł na koniec czerwca 2019 r., co stanowi 31 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 69 proc. wartości portfeli ogółem). W ocenie spółki biznes zagraniczny jest stabilny i jego udział nie powinien się w krótkim czasie zmieniać.

W całej historii firma uplasowała 42 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,232 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione w terminie wraz z odsetkami. W czerwcu 2019 r. spółka wykupiła obligacje serii Y o wartości nominalnej 35 mln zł. Na 30 czerwca 2019 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostaje dziewięć serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 378 mln zł i kredyty o łącznej wartości bilansowej 131 mln zł.

Na koniec czerwca 2019 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 20 mln zł.

Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec marca 2019 r. 2,12x.