22 lutego 2022

Grupa Kredyt Inkaso znacznie zwiększa przychody i zysk

Po trzech kwartałach roku obrotowego 2021/22 Grupa Kredyt Inkaso odnotowuje najwyższy poziom spłat w historii, wzrost przychodów netto o jedną czwartą na poziomie skonsolidowanym i ponad stuprocentowy wzrost zysku netto.

Grupa Kredyt Inkaso podsumowała trzeci kwartał roku obrotowego 2021/22, który zakończył się 31 grudnia 2021 r. To już kolejny kwartał z bardzo wysokim poziomem wpłat. W samym trzecim kwartale wyniósł on 68,1 mln zł, a od początku roku obrotowego 210,2 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Odnotowany we wszystkich trzech kwartałach wzrost wpłat z pakietów wierzytelności wynikał m.in. z dobrych wyników osiągniętych ze strumienia egzekucyjnego.

Wysoka spłacalność przełożyła się na wypracowanie bardzo dobrych wyników pod względem przychodów i osiągniętego zysku. Po trzech kwartałach na poziomie skonsolidowanym przychody netto wyniosły 161,1 mln zł, co stanowi wzrost względem roku obrotowego 2020/21 aż o 26 proc. W opisywanym okresie zanotowano także zysk netto wysokości 41,1 mln zł na poziomie skonsolidowanym. Tym samym poprawiono rezultat wypracowany w analogicznym okresie poprzedniego roku obrotowego aż o 134 proc. EBITDA gotówkowa po trzech kwartałach w Grupie Kredyt Inkaso wyniosła 122,4 mln zł (+29% 3Q YTD/YTD). Dobre wyniki finansowe przełożyły się również na spadek wskaźników zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego wyniósł 0,97, a długu netto względem EBITDA gotówkowej 2,04.

Znacząca poprawa sprawności operacyjnej pozwoliła grupie Kredyt Inkaso w trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 2021/22 na osiągniecie bardzo dobrych wyników finansowych. Wypracowaliśmy wysoki poziom spłat i to mimo braku większych inwestycji w nowe portfele oraz dużej zmienności panującej na rynkach. Fakt ten najlepiej świadczy o wciąż rosnącej efektywności naszej organizacji. Dobra kondycja finansowa spółki pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość i planować działania, które zapewnią dalszy, stabilny rozwój całej Grupypowiedział Tomasz Kuciel, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso planuje zakup nowych portfeli inwestycyjnych oraz kolejne emisje obligacji w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w sierpniu 2021 r. Spółka może zdecydować się na emisję obligacji do łącznej kwoty 150 mln zł. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju spółki.

–  Potencjał tkwiący z zespole oraz wdrożenia nowych rozwiązań analitycznych oraz operacyjnych pozwalają nam planować pracę na portfelach o znacznie większej niż obecnie wartości. Jednocześnie wciąż doskonalimy nasze procesy i optymalizujemy koszty. Grupa Kredyt Inkaso jest obecnie dobrze przygotowana zarówno do pozyskania nowego finasowania, jak również kolejnych inwestycji  – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.