25 czerwca 2021

Informacja o dostarczeniu pozwu złożonego przez akcjonariusza mniejszościowego do sądu w grudniu 2020

W dniu 25 czerwca br. do siedziby Kredyt Inkaso SA dostarczony został pozew Johna Van Kannela (akcjonariusza mniejszościowego posiadającego 0,02 proc. akcji Spółki) w sprawie dwóch uchwał głosowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 27 listopada 2020 r. Pozew został złożony do Sądu w grudniu ubiegłego roku i dotyczy roszczeń, w zakresie których Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował się już w międzyczasie na oddalenie wniosku dotyczącego zabezpieczania roszczeń akcjonariusza. Wypełniając obowiązek informacyjny, Spółka przekazała wiadomość o dostarczeniu pozwu w raporcie bieżącym (nr 26/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.)

Po 6 miesiącach od wpłynięcia do Sądu Okręgowego w Warszawie, pozew akcjonariusza mniejszościowego (dysponującego 0,02 proc. akcjami Spółki) Johna Van Kannela został dostarczony do siedziby Kredyt Inkaso SA. W związku z koniecznością wypełnienia obowiązku informacyjnego, Spółka poinformowała o tym fakcie w raporcie bieżącym (nr 26/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.) Pozew dotyczy sprawy, którą już zajmował się Sąd i nie ma on wpływu na działalność organów zarządczych Kredyt Inkaso SA.

Dla przypomnienia: John Van Kannel złożył pozew przeciw Spółce o stwierdzenie nieważności podjętej uchwały WZA powołującej Daniela Dąbrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie zwrócił się do Sądu o ustalenie, że na zeszłorocznym WZA została podjęta uchwała odwołująca Macieja Szymańskiego z funkcji Prezesa Zarządu. W treści pozwu został złożony również wniosek o zabezpieczenie roszczenia, który ostatecznie został oddalony przez Sąd, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r. John Van Kannel oparł swój pozew na twierdzeniu, że WPEF VI Holding V B.V. utracił prawo głosu na skutek niewłaściwej notyfikacji nabycia 61,48 proc. akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu w 2016 r.

Zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki, ówczesny akcjonariusz większościowy, czyli WPEF VI Holding V B.V. znajdujący się pod kontrolą Waterland Private Equity Investments B.V., dokonał notyfikacji nabycia 61,48 proc. akcji Kredyt Inkaso w wezwaniu w 2016 r. w sposób właściwy, zgodny z prawem i przyjętymi standardami. Potwierdzeniem tego są posiadane przez Spółkę ekspertyzy przygotowane przez renomowane kancelarie prawne, a także opinia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 4 kwietnia 2021 r. W oparciu o nie Spółka uważa, że Daniel Dąbrowski jest nieprzerwanie członkiem Rady Nadzorczej Spółki. O swoim stanowisku Spółka informowała w raporcie bieżącym (nr 4/2021) z 12 lutego 2021 r. Sąd przychylił się do przedstawionej w zażaleniu argumentacji i postanowił w dniu 27 kwietnia 2021 r. o uchyleniu zabezpieczenia roszczeń przyznanego Johnowi Van Kannelowi.

Dodatkowo w dniu 24 maja br., podczas ostatniego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso zwołanego na wniosek akcjonariusza większościowego (Waterland Private Equity Fund VI Holding 5 B.V. znajdującego się pod kontrolą Waterland Private Equity Investments B.V. i posiadającego 61,48 proc. akcji Spółki), podjęto uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej. W skład tego pięcioosobowego organu powołani zostali: Bogdan Dzudzewicz, Marcin Okoński, Daniel Dąbrowski, Karol Sowa oraz Karol Szymański.

W związku z powyższym, fakt dostarczenia pozwu po 6 miesiącach od wpłynięcia do Sądu pozostaje bez wpływu na działalność organów zarządczych Kredyt Inkaso SA.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

 

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.