24 listopada 2017

KNF zatwierdziła obligacyjny prospekt emisyjny Kredyt Inkaso

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła dzisiaj prospekt emisyjny Kredyt Inkaso związany z programem emisji obligacji publicznych o wartości do 300 mln zł. Spółka chce wykorzystać środki z emisji jako jedno ze źródeł finansowania dalszego rozwoju.

Pozyskany w drodze emisji obligacji kapitał będzie wsparciem dla realizacji naszych celów strategicznych. W najbliższych latach zamierzamy osiągać systematyczny wzrost przychodów, poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso zakłada ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności. Spółka planuje koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych.
Obligacje w ramach programu będą emitowane w seriach. Prospekt emisyjny zostanie opublikowany w poniedziałek, 27 listopada, podobnie jak warunki emisji pierwszej serii obligacji.
Obligacje objęte zatwierdzonym prospektem będą po raz pierwszy w historii Kredyt Inkaso emitowane w drodze oferty publicznej, jednakże spółka z rynkiem papierów dłużnych związania jest od wielu lat. Dotychczas z powodzeniem uplasowała 38 serii obligacji o łącznej wartości 927,4 mln zł, a aktualnie na Catalyst notowanych jest pięć serii o łącznej wartości 349 mln zł.
Funkcję oferującego w ramach uchwalonego w połowie września programu publicznych emisji obligacji będzie pełnić IPOPEMA Securities. Doradcą prawnym spółki jest Kancelaria Prawna Gessel, a doradcą prawnym oferującego White & Case.

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.
Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.
Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i ofercie publicznej obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są: (i) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy Spółki oraz (ii) ostateczne warunki emisji obligacji Spółki serii PA01, które zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki: oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: . Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl
+48 665 885 390