2 listopada 2023

Kolejna publiczna emisja obligacji Kredyt Inkaso rusza 7 listopada

Kredyt Inkaso zaoferuje inwestorom 4-letnie obligacje serii P1 o maksymalnej wartości 15 mln złotych. Od 7 listopada br. inwestorzy będą mogli złożyć zapisy na obligacje, których oprocentowanie zostanie oparte na stawce bazowej WIBOR 3M powiększonej o marżę w wysokości 5,5%. Kupon obligacji będzie wypłacany kwartalnie. Obligacje będą notowane na rynku Catalyst.

– Odpowiadając na duże zainteresowanie inwestorów indywidualnych obligacjami serii N1, których oferta zakończyła się ponad 38% redukcją zapisów, zdecydowaliśmy o powrocie na rynek z nową emisją. Inwestorzy dali nam wówczas wyraźny sygnał, że nasza spółka cieszy się dużym zaufaniem. Liczymy, że nowa emisja pozwoli inwestorom na objęcie oczekiwanej przez nich liczby obligacji – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2023/2024 Grupa Kredyt Inkaso zainwestowała w nowe portfele wierzytelności  135,7  mln zł (wzrost 292 % r/r). Spółka odnotowuje również istotny i stały wzrost dynamiki spłat z posiadanych już portfeli doskonaląc swoje procesy operacyjne, wdrażając zaawansowaną analitykę danych oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne.

– Rentowność obligacji oraz wyniki finansowe i dokonania Grupy Kredyt Inkaso zyskały już uznanie w oczach dużej grupy inwestorów. To sytuacja win-win, bo obejmowanie przez nich kolejnych emisji naszych obligacji pomaga nam w realizacji ambitnych planów dotyczących rozwoju działalności firmy, przez inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Chcąc zwiększać skalę naszej działalności, powinniśmy wykorzystywać wszystkie okazje pojawiające się na rynku, a żeby to robić musimy mieć dostęp do stabilnych źródeł finansowania. Wciąż rozwijający się rynek obligacji korporacyjnych daje nam właśnie taką możliwość – dodaje Mateusz Boguta, członek zarządu/CFO Kredyt Inkaso.

Działająca w branży zarządzania wierzytelnościami spółka Kredyt Inkaso przeprowadziła z sukcesem ponad 50 emisji obligacji. Wartość wszystkich wyemitowanych przez spółkę obligacji wyniosła ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. Świadczenia z tytułu wykupu wszystkich wyemitowanych obligacji były zawsze regulowane przez spółkę terminowo.

Oferta obligacji P1 jest częścią publicznego programu emisji obligacji o wartości nominalnej do 100 mln zł, realizowanego przez Kredyt Inkaso na podstawie prospektu zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego 16 lutego tego roku. W październiku br. spółka zrealizowała również bezprospektową emisję skierowaną do inwestorów instytucjonalnych pozyskując z niej 37 mln zł. Od początku bieżącego roku obrotowego (od 1 kwietnia br.), Kredyt Inkaso uzyskało z emisji obligacji ponad 70 mln zł. Od 2007 r. spółka wyemitowała ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych.

Ostateczne warunki emisji obligacji serii P1 zostały opublikowane na stronie internetowej Spółki – https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023. Zgodnie z powyższym dokumentem,  zapisy na obligacje serii P1 będą przyjmowane od 7 do 20 listopada br. przez Michael/Ström Dom Maklerski S.A., Noble Securities S.A., IPOPEMA Securities S.A. oraz Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. W trakcie trwania zapisów cena emisyjna będzie rosła z  990 zł  do 992 zł. Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł.

Grupa Kredyt Inkaso specjalizuje się w obrocie i zarządzaniu wierzytelnościami w Polsce, Rumunii oraz Bułgarii. Akcje spółki są notowane na warszawskiej giełdzie od 2007 r. Rok obrotowy 2022/23 Grupa zamknęła z rekordowymi,  w swojej historii,  wpłatami z zarządzanych portfeli w wysokości 317,5 mln zł. W tym samym okresie jej przychody wzrosły do  219 mln zł.

Prospekt przygotowany w związku z ofertą publiczną obligacji Spółki serii P1 („Obligacje”) na terytorium Polski i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Oferta”), zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 lutego 2023 r. („Prospekt”) wraz z jego suplementami jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz Ofercie. Prospekt wraz suplementami nr 1 – 3 do Prospektu oraz Ostateczne Warunki Emisji Obligacji zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/.

Zatwierdzenia Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego nie należy rozumieć jako poparcia tego organu dla Obligacji oferowanych lub dopuszczanych do obrotu na rynku regulowanym. Potencjalni inwestorzy powinni przeczytać Prospekt wraz z jego suplementami i Ostatecznymi Warunkami Emisji Obligacji przed podjęciem decyzji inwestycyjnej w celu pełnego zrozumienia potencjalnych ryzyk i korzyści związanych z decyzją o zainwestowaniu w Obligacje.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już ponad 50 serii obligacji o wartości ponad 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, dostępny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.