29 sierpnia 2022

Kolejny rekordowy kwartał w Grupie Kredyt Inkaso

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso po raz kolejny może się pochwalić rekordowymi wynikami. W opublikowanym raporcie finansowym za I kwartał roku obrotowego 2022/23 (w przypadku Kredyt Inkaso przypadający na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r.), przychody netto Grupy ukształtowały się na poziomie 56,5 mln zł (+22% r/r), a EBITDA gotówkowa – 47,4 mln zł (+9% r/r). Dla porównania w I kwartale ubiegłego roku wartości te wynosiły odpowiednio 46,4 mln zł i 43,5 mln zł. W opisywanym kwartale zysk netto wyniósł z kolei 14,7 mln zł, co stanowi wzrost o 125 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. Dobrym wynikom towarzyszyła znaczna redukcja poziomu zadłużenia. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,8, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,6.

Kredyt Inkaso poprawiło swój własny rekord, co jest dla nas powodem do szczególnej dumy. Znakomite wyniki finansowe to rezultat konsekwentnie realizowanej przez nas strategii rozwoju – mówi Barbara Rudziks, wiceprezes zarządu Kredyt Inkaso SA. – W każdym z kluczowych obszarów, takich jak przychody netto, zysk netto, a przede wszystkim poziom wpłat, osiągnęliśmy znaczącą poprawę w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Warto nadmienić, że poprawa wyników została osiągnięta względem również bardzo dobrego
I kwartału roku finansowego 2021/2022. Grupa Kredyt Inkaso po raz pierwszy w swojej historii przebiła wówczas próg 70 mln zł wpłat w jednym kwartale. W podsumowanym właśnie okresie wynik ten został poprawiony o niemal 10 mln złotych, a łączny poziom wpłat ukształtował się na poziomie 79,6 mln zł.

Cieszymy się ze świetnych wyników Grupy, szczególnie że generujemy je wciąż przy dość niskich poziomach inwestycji – mówi Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso SA. – Niedawno zawarliśmy z ING Bankiem Śląskim umowę, dzięki której limit dostępnej linii kredytowej został zwiększony do kwoty 200 mln zł. W ostatnim czasie dokonaliśmy również operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 159 mln zł i wydłużenia jego zapadalności na kolejnych 7 lat, a także  emisji nowych obligacji na łączną kwotę 33 mln zł. Dzięki dostępnemu finansowaniu, niskim poziomom zadłużenia i efektywnej organizacji możemy powrócić do zakupów nowych portfeli wierzytelności w znacząco większej niż w ostatnich kwartałach skali oraz nadal wzmacniać fundamenty pod jeszcze szybszy rozwój w przyszłości.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.