7 listopada 2019

Komunikat dotyczący cofnięcia przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019 r. zezwolenia na wykonywanie działalności przez Lartiq TFI S.A.

W związku z ukazaniem się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 5 listopada 2019 r. komunikatu (dostępnego pod adresem: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=67677&p_id=18 o wydaniu przez KNF decyzji („Decyzja KNF”) w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez Lartiq (d. Trigon) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TFI”), Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że:

1) w przypadku funduszy inwestycyjnych, których organem zarządzającym było TFI, tj.: (i) Lartiq Profit XVIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (ii) Lartiq Profit XXIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i (iii) Lartiq Profit XXIV Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (iv) Lartiq Profit VI Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (v) Lartiq Profit VII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (vi) Lartiq Profit VIII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (vii) Lartiq Profit IX Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (viii) Lartiq Profit X Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, (ix) Lartiq Profit XII Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Fundusze”) zarządzanie ich portfelami inwestycyjnymi było – w oparciu o stosowne umowy outsourcingowe, zawarte z TFI r. na podstawie art. 46 ust. 2a Ustawy („Umowy”) – powierzone Spółce, jako podmiotowi uprawnionemu do zarządzania sekurytyzowanymi wierzytelnościami z mocy zezwolenia KNF, wydanego na podstawie art. 192 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Ustawa”);

2) z uwagi na nadanie Decyzji KNF rygoru natychmiastowej wykonalności, z dniem jej wydania TFI przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust.1 Ustawy, przez co traci status organu Funduszy oraz możliwość podejmowania jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem Funduszy i prowadzeniem ich spraw, w tym zarządzaniem Funduszami;

3) Od dnia wydania Decyzji KNF Fundusze są z mocy Ustawy reprezentowane przez ich depozytariusza, wyznaczonego dla poszczególnych Funduszy tj. ING Bank Śląski S.A. oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. („Depozytariusz”). Wszelkie informacje istotne dla uczestników Funduszy, w tym w szczególności dotyczące działań Depozytariusza podejmowanych w związku z reprezentacją Funduszy, będą podawane przez niego do wiadomości inwestorów;

4) w okresie maksymalnie 3 miesięcy od wydania Decyzji KNF, Depozytariusz podejmuje działania w celu wyłonienia innych towarzystw funduszy inwestycyjnych zainteresowanych zarządzaniem Funduszami i przekazania im tego zarządzania, a jeżeli w tym okresie zarządzanie Funduszami nie zostanie w ten sposób przejęte, Fundusze zostaną postawione w stan likwidacji;

5) Z uwagi Decyzję KNF w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na wykonywanie działalności przez TFI, przestają również obowiązywać Umowy o zarządzanie zawierane przez Spółkę z TFI (Umowy te obowiązują jedynie w sytuacji posiadania przez TFI ważnego zezwolenia na wykonywanie działalności). Konsekwencją wygaśnięcia Umów, jest zaprzestanie przez Spółkę zarządzania portfelami wierzytelnościami Funduszy z dniem 5 listopada 2019 r. (z uwagi na brak podstaw prawnych). Spółka będzie podejmowała starania, aby uzgodnić z Depozytariuszami porozumienia, na podstawie których obsługa portfeli wierzytelności objętych Umowami o zarządzanie może zostać przywrócona;

6) Spółka nadal zarządza portfelami wierzytelności stanowiącymi jej własność lub własność spółek z grupy, które są objęte umowami subpartycypacji na rzecz Funduszy. (Cofnięcie zezwolenia na działalność TFI nie wpływa na ważność lub skuteczność tych umów, gdyż umowy te łączą bezpośrednio inicjatora subpartycypacji (Spółkę lub spółki z grupy) oraz wybrane Fundusze);

7) Spółka prowadzi analizy dotyczące wpływu Decyzji KNF na Spółkę oraz spółki z grupy i będzie informować o ewentualnych dalszych ustaleniach we właściwym trybie.

Pliki do pobrania