22 marca 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W SPRAWIE DOKONANIA W KRS WPISU DOTYCZĄCEGO USTANOWIENIA PROKURENTÓW SPÓŁKI.

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) niniejszym informuje, że dnia 21.03.2016 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisał do rejestru przedsiębiorców KRS prokurentów samoistnych Spółki w osobach Pana Krzysztofa Pilusia oraz Pana Piotra Andrzeja Podłowskiego.
Powyższy wpis do rejestru nastąpił na wniosek Spółki złożony przez Zarząd Spółki działający w osobach Pana Pawła Szewczyka i Jana Pawła Lisickiego („Zarząd”).
Prokurenci ci zostali skutecznie powołani przez Zarząd Spółki w dniu 29.02.2016 r.; szczegółowe informacje o prokurentach zostały zamieszczone w raporcie bieżącym Spółki nr 12/2016.