16 marca 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W SPRAWIE UJAWNIONEJ INICJATYWY PRZEJĘCIA PRZEZ PODMIOT ZALEŻNY OD BEST S.A. ZARZĄDZANIA DWOMA FUNDUSZAMI SEKURYTYZACYJNYMI WCHODZĄCYMI W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT INKASO

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka„) przedstawia poniżej swoje stanowisko w związku z powzięciem w dniu wczorajszym wiedzy, że na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („UOKiK„) została zamieszczona (pod adresem https://uokik.gov.pl/koncentracje.php?news_id=12264) informacja na temat zgłoszenia w dniu 14.03.2016 r. przez BEST Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST TFI„), będącą podmiotem zależnym od znaczącego akcjonariusza Spółki, tj. BEST S.A. z siedzibą w Gdyni („BEST S.A.„), zamiaru koncentracji polegającej na przejęciu przez BEST TFI kontroli, poprzez przejęcie zarządzania („Przejęcie Zarządzania„), nad dwoma sekurytyzacyjnymi funduszami zamkniętymi, należącymi do Spółki, tj. (i) Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie (wraz z subfunduszami), (ii) Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie wraz z subfunduszami (wraz z subfunduszami) (dalej łącznie „Fundusze„).

Zgodnie z treścią powyższej informacji, zamierzone przez BEST TFI Przejęcie Zarządzania Funduszami należącymi do grupy kapitałowej Kredyt Inkaso ma być konsekwencją wydanej przez Prezesa UOKiK decyzji z dnia 19 listopada 2015 r. wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu BEST S.A. z siedzibą w Gdyni oraz Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie („Decyzja Prezesa UOKiK z 2015 r.„), o której to zgodzie była mowa w raporcie bieżącym Spółki nr 53/2015.

Zarząd Spółki jednoznacznie stwierdza, że zamierzone Przejęcie Zarządzania nie znajduje żadnego uzasadnienia w aktualnym stanie relacji Spółki z BEST S.A. lub jakimikolwiek podmiotami powiązanymi z BEST S.A.

Uzyskanie Decyzji Prezesa UOKiK z 2015 r. było konsekwencją wcześniejszych uzgodnień obu spółek co do przeprowadzenia procesu połączenia w drodze przejęcia Spółki przez BEST S.A., czego wyrazem było w szczególności zawarcie w dniu 28 września 2015 r. umowy o współpracy, na mocy której strony rozpoczęły negocjacje w sprawie połączenia Spółki z BEST S.A. i zależną od BEST S.A. spółką Gamex Sp. z o.o. oraz ustaliły zasady współdziałania w tym zakresie (o zawarciu tej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 41/2015). Przebieg dalszych negocjacji ujawnił jednak istotne rozbieżności, co skłoniło Spółkę do podjęcia decyzji o zaniechaniu kontynuowania rozmów w sprawie połączenia (Zarząd Spółki nie osiągnął z BEST S.A konsensusu w zakresie ustalenia szczegółowych warunków połączenia, w tym w przedmiocie ustalenia parytetu wymiany akcji Spółki na akcje BEST S.A.). Decyzja ta znalazła swoje odzwierciedlenie w fakcie wypowiedzenia przez Spółkę w dniu 05.01.2016 r. powyższej umowy o współpracy, która uległa rozwiązaniu z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, tj. z dniem 19.01.2016 r. (o wypowiedzeniu tej umowy Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 1/2016).

Tym samym, aktualnie nie obowiązują żadne uzgodnienia uzasadniające podejmowanie przez którąkolwiek ze stron dalszych czynności zmierzających do realizacji procesu połączenia. Zarząd Spółki jednoznacznie wskazuje, że nie jest obecnie zainteresowany połączeniem z BEST S.A. i nie toczą się żadne rozmowy na ten temat, a wszelkie inicjatywy w tym zakresie, jakie byłyby lub są podejmowane przez inne podmioty, w tym powiązane z BEST S.A., nie mają poparcia ze strony Spółki.

Ze względu na konfrontacyjny względem Spółki charakter inicjatyw, jakie podmioty i osoby powiązane z BEST S.A., podejmują po niepowodzeniu negocjacji połączeniowych, począwszy od drugiej połowy stycznia 2016 r. (co zostało przedstawione w stosownych raportach bieżących i komunikatach Zarządu Spółki, jak choćby formułowanie bezpodstawnych zarzutów co do sposobu rozliczenia umowy subpartycypacyjnej z 2013 r. czy też różnorakie próby zdestabilizowania sytuacji w Spółce na poziomie funkcjonowania jej organów zarządzających i nadzorczych), należy uznać, że uruchomienie właśnie teraz przez BEST TFI procedury uzyskania zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji związanej z Przejęciem Zarządzania Funduszami nie jest przypadkowe, i nosi znamiona działania wrogiego Spółce, wyrażającego intencję pozbawienia Spółki kontroli nad znaczącymi składnikami jej majątku, służącymi prowadzeniu podstawowej działalności operacyjnej.

W ocenie Zarządu Spółki, ujawnienie zamiaru Przejęcia Zarządzania Funduszami jest ewidentnym przejawem działania, którego ewentualne skutki (tj. realizacja tego zamiaru) byłyby całkowicie sprzeczne z interesem Spółki, powodując istotne osłabienie efektywności biznesowej Spółki. W tym miejscu należy zauważyć, że samo wyrażenie przez Prezesa UOKiK zgody na Przejęcie Zarządzania Funduszami nie przesądza o dokonaniu tego rodzaju operacji, gdyż jakiekolwiek decyzje w tym zakresie należą do samej Spółki, jako jedynego uczestnika obu Funduszy, i bez akceptacji Spółki (kierowanej obecnie przez dwuosobowy Zarząd) organ zarządzający Funduszy, tj. Allianz TFI S.A., nie może zawrzeć umowy w sprawie Przejęcia Zarządzania.

Zarząd Spółki stanowczo zapowiada przeciwstawianie się przez Spółkę wszelkimi prawem przewidzianymi metodami jakimkolwiek wrogim wobec niej działaniom, w tym wszelkim działaniom, których skutkiem mogłoby być w przyszłości niekorzystne rozporządzenie mieniem Spółki.