31 marca 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W ZWIĄZKU Z POWZIĘCIEM WIEDZY O PLANOWANIU BEZPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA ALTERNATYWNYCH OBRAD W STOSUNKU DO WŁAŚCIWYCH OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA W DNIU 5.04.2016 R.

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informacje o okolicznościach wskazujących na zamiar przeprowadzenia w dniu 5 kwietnia 2016 r. przez osoby trzecie, przy udziale osób uzurpujących sobie prawo do działania w charakterze prawidłowo powołanych członków organów Spółki, alternatywnych obrad walnego zgromadzenia w stosunku do właściwych obrad zwołanego przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta („NWZ”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przestrzega przed planowanymi przez organizatorów (osoby trzecie) działaniami dezinformującymi akcjonariuszy Spółki, których to działań celem jest wywołanie zamętu w dniu obrad właściwego NWZ i wprowadzenie akcjonariuszy w błąd co do tego, które ze spotkań są prawdziwymi obradami NWZ.

W ocenie Zarządu, podejmowane przez te osoby działania godzą w interes Spółki i ogółu akcjonariuszy, a przez to jawnie naruszają przepisy prawa oraz zasady ładu korporacyjnego. Zarząd traktuje wszelkie tego rodzaju próby destabilizacji sytuacji Spółki jako element świadomie przyjętej taktyki eskalacji bezprawnych działań wobec Spółki w procesie mającym na celu usiłowanie doprowadzenia do wrogiego przejęcia kontroli operacyjnej nad Spółką, o czym informowano we wcześniejszych komunikatach Zarządu i raportach bieżących Spółki.

Zarząd Spółki oświadcza, że Spółka zamierza stanowczo i adekwatnie reagować na wszelkie przejawy wrogich działań, nie wykluczając pociągnięcia ich sprawców do odpowiedzialności prawnej. Ponadto, Zarząd Spółki dołoży wszelkich starań, aby obrady NWZ odbyły się w sposób właściwy i bez zakłóceń.

W celu jednoznacznego wyjaśnienia wszelkich ewentualnych wątpliwości, Zarząd Spółki przypomina, że jedynym NWZ, które ma odbyć się w dniu 5 kwietnia 2016 roku jest NWZ zwołane przez Zarząd na wniosek akcjonariusza Spółki (Generali OFE) zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 15/2016 z dnia 3 marca 2016 roku, ze zmianami w zakresie porządku obrad przedstawionymi w raportach bieżących nr 21/2016 oraz nr 30/2016. To NWZ odbędzie się pod adresem ul. Domaniewska 39, VI piętro (budynek Nefryt), 02 – 672 Warszawa. 
W celu ułatwienia akcjonariuszom dotarcia na właściwe miejsce obrad NWZ, szczegóły lokalizacji prezentuje mapa i stanowiąca załącznik do niniejszego komunikatu.