25 lutego 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ PRASOWĄ NA TEMAT SPÓŁKI

W związku z zamieszczeniem w dniu 25.02.2016 r. w dzienniku „Puls Biznesu” artykułu autorstwa p. D. Tokarza pt. „Wojna zamiast fuzji” („Artykuł PB”) o treści dotyczącej m.in. zdarzeń opisanych w raportach bieżących Spółki nr 9/2016 i nr 10/2016, Zarząd Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) niniejszym oświadcza, że w artykule tym znalazły się nieprawdziwe sformułowania, co do których Zarząd przedstawia poniższe wyjaśnienia.

Nie jest prawdą, jak stwierdza się w Artykule PB, że w niedzielę dnia 21.02.2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Pan Ireneusz Chadaj („I. Chadaj”) przesłał do Spółki mailem skan podpisanej przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki („RN”) N. W rzeczywistości, jak wynika z udokumentowanej wiedzy Zarządu, jedynym mailem, jaki dotarł do Spółki w dniu 21.02.2016 r. od I. Chadaja był mail z godz. 15.18, zatytułowany „odwołanie rezygnacji”, w którym I. Chadaj oświadczył, że odwołuje rezygnację z funkcji Przewodniczącego oraz członkostwa w RN, którą podpisał w Warszawie dnia 19.02.2016 r. (przy czym pismo o rezygnacji nosiło datę 22.02.2016 r. i miało nastąpić z tym dniem), stwierdzając jednocześnie, że to oświadczenie o odwołaniu rezygnacji składa on Spółce zanim jego oświadczenie o rezygnacji zostanie dostarczone w jakikolwiek sposób do wiadomości Spółki; do powyższego maila I. Chadaj załączył skan własnoręcznie sporządzonego, datowanego na 21.02.2016 r., oświadczenia o odwołaniu rezygnacji o treści jak w tym mailu. Następnego dnia, tj. 22.02.2016 r., oryginał przedmiotowego oświadczenia o odwołaniu rezygnacji z członkostwa w RN I. Chadaj doręczył osobiście Spółce o godz. 9.15, składając pismo bezpośrednio na ręce Członków Zarządu (co zostało stwierdzone protokołem notarialnym, potwierdzającym ww. datę i godzinę doręczenia), natomiast już po tym fakcie, bo dopiero o godz. 14.21, do Spółki wpłynęło (wcześniej podpisane) pisemne oświadczenie o rezygnacji I. Chadaja z funkcji w RN.

Nieprawdziwe jest również twierdzenie w Artykule PB, że I. Chadaj zwołał posiedzenie RN na dzień 5.03.2016 r., bowiem według udokumentowanej wiedzy Zarządu, która znalazła również swoje odzwierciedlenie w treści raportu bieżącego Spółki nr 10/2016, I. Chadaj, jako Przewodniczący RN, zwołał posiedzenie RN na dzień 3.03.2016 r.