30 marca 2016

KOMUNIKAT ZARZĄDU KREDYT INKASO S.A. W ZWIĄZKU Z USIŁOWANIEM ZWOŁANIA POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI PRZEZ OSOBĘ NIEUPRAWNIONĄ

Zarząd spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o bezprawnej próbie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej („RN”) przez Członka Rady Nadzorczej Pana Mirosława Gronickiego („M. Gronicki”).

M. Gronicki, tytułując się Wiceprzewodniczącym RN Spółki, w informacji mailowej skierowanej do wszystkich członków RN – z wyłączeniem jej Przewodniczącego Pana Ireneusza Chadaja („I. Chadaj”) – powiadomił, że w uzgodnieniu z Przewodniczącym RN, działając na podstawie § 8 ust. 4 pkt. 2) Statutu Spółki zwołuje posiedzenie RN na dzień 4.04.2016 r. na godz. 13:30 w lokalu kancelarii prawnej RKKW w Warszawie, z proponowanym porządkiem obrad obejmującym:

„1) otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej Spółki oraz jej zdolności do podejmowania uchwał;
2) przyjęcie porządku obrad;
3) dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał dotyczących spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r.;
4) dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie postanowień umownych dotyczących zakazu konkurencji stosowanych dotychczas przez Spółkę w ramach jej relacji prawnych z członkami Zarządu Spółki, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu terytorialnego przedmiotowego zakazu konkurencji;
5) dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie delegowania członków Rady Nadzorczej Spółki do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Spółki;
6) dyskusja oraz ewentualne powzięcie uchwał w sprawie nieformalnego spotkania członków Rady Nadzorczej Spółki mającego miejsce w dniu 1 kwietnia 2016 r.;
7) wolne wnioski;
8) zamknięcie obrad.”.

W związku z powoływaną w treści wiadomości podstawą prawną Zarząd wyjaśnia, że zgodnie z § 8 ust. 4 pkt 2) Statutu Spółki posiedzenia RN są zwoływane przez jej Przewodniczącego, a w przypadku gdy ten nie może tego uczynić przez Wiceprzewodniczącego lub Sekretarza. M. Gronicki nie jest na chwilę obecną Wiceprzewodniczącym RN. Podczas posiedzenia RN w dniu 3.03.2016 r. RN dokonała zmian w zakresie funkcji pełnionych przez osoby wchodzące w jej skład, odwołując z funkcji Wiceprzewodniczącego M. Gronickiego i powierzając tę funkcję dotychczasowemu Członkowi RN Panu Andrzejowi Soczek (o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2016). Tytułowanie się przez M. Gronickiego Wiceprzewodniczącym RN jest zatem niezgodne z prawdą oraz bezprawne.

Nieprawdą jest również jakoby M. Gronicki uzgadniał jakiekolwiek kwestie dotyczące zwołania posiedzenia RN z Przewodniczącym RN. Zarząd wskazuje, że zgodnie z Postanowieniem z dnia 23.03.2016 r. Referendarza Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie (Sygn. akt Wa XIII NsRejKRS 11376/16/053), o którego treści Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2016 („Postanowienie”), Przewodniczącym RN jest nieprzerwanie I. Chadaj. Tymczasem, z wyjaśnień uzyskanych przez Zarząd Spółki w żadnym razie nie wynika, aby M. Gronicki uzgadniał z Przewodniczącym RN I. Chadajem jakiekolwiek kwestie związane z posiedzeniami RN, jak również aby niemożliwe było zwołanie posiedzenia RN samodzielnie przez Przewodniczącego RN I. Chadaja.

Zarząd podkreśla, że brak zwrócenia się w sprawie inicjatywy M. Gronickiego do Przewodniczącego RN I. Chadaja (w szczególności niewskazanie I. Chadaja jako adresata ww. zawiadomienia wysłanego przez M. Gronickiego), a zamiast tego prawdopodobne dokonanie przez M. Gronickiego „uzgodnień” z osobą trzecią, która nie jest nawet członkiem RN (ani tym bardziej jej Przewodniczącym) wynikają z uporczywego – wbrew oczywistym okolicznościom – kwestionowania przez niektórych członków RN, powiązanych z BEST S.A. (w tym M. Gronickiego), członkostwa Pana I. Chadaja w RN i pełnienia przez niego funkcji Przewodniczącego RN (co ciekawe w tym świetle, wśród adresatów maila nie znalazły się osoby inne niż rzeczywiście wchodzące w skład RN, co tym samym musi oznaczać, iż M. Gronickiemu znana jest treść Postanowienia). Tego rodzaju postawa jest rażąco bezpodstawna i nie znajduje jakiegokolwiek uzasadnienia w jednoznacznie ustalonym stanie faktycznym i prawnym, czego najdobitniejszym wyrazem jest fakt wydania Postanowienia oraz treść jego uzasadnienia. Omawiana, bezprawna inicjatywa M. Gronickiego służy wykreowaniu stanu swoistej „dwuwładzy” w Spółce i jest elementem realizowanej przy udziale osób powiązanych z BEST S.A., wrogiej Spółce taktyki destabilizacji funkcjonowania Spółki i jej organów z zamiarem przejęcia kontroli operacyjnej nad Spółką poprzez doprowadzenie do zmiany jej władz.

Zarząd przypomina, że jest to kolejna inicjatywa zwołania posiedzenia RN przez M. Gronickiego, który uprzednio bezprawnie wystosował zawiadomienie o zwołaniu przez siebie – zamiast I. Chadaja jako Przewodniczącego RN – posiedzenia RN na dzień 03.03.2016 r. (o tym przypadku Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2016 oraz Komunikacie Zarządu Spółki z dnia 4.03.2016 r.). Zdecydowanie krytyczna ocena tego rodzaju działań M. Gronickiego jest w pełni uzasadniona w świetle treści uzasadnienia Postanowienia.

Opisane powyżej działanie M. Gronickiego stanowi rażący przykład nierespektowania prawa, w tym w szczególności w zakresie ustaleń faktycznych i prawnych objętych Postanowieniem.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki rozważy zasadność pociągnięcia stosownych osób do odpowiedzialności za działania szkodzące Spółce.

Na potrzeby komunikacji z akcjonariuszami Spółki Zarząd wyjaśnia, iż traktuje korespondencję mailową prowadzoną przez Pana M. Gronickiego w opisanej sprawie jako prywatną korespondencję nie wywołującą żadnych skutków prawnych w relacjach wewnętrznych Spółki i niniejszym komunikatem pragnie jedynie zapowiedzieć podjęcie działań prawnych w celu ochrony interesów Spółki.