29 stycznia 2019

Kredyt Inkaso: 29-proc. wzrost spłat z wierzytelności w okresie I-III kwartał 2018/2019

Szacowana wysokość wpłat od dłużników z tytułu obsługi portfeli nabytych przez grupę Kredyt Inkaso w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) wyniosła 172 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 29 proc. W samym tylko III kwartale roku obrotowego 2018/19 wartość ta wyniosła 61 mln zł, co również oznacza wzrost o 29 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Konsekwentnie realizujemy naszą strategię, której fundamentem jest wzrost wydajności nabywanych portfeli wierzytelności, dzięki usprawnieniu operacyjnych procesów windykacyjnych, obszaru zaawansowanej analizy danych oraz IT. Chwilowo ograniczyliśmy inwestycje w związku ze zbliżającymi się spłatami obligacji serii Y, A1, A2, ale docelowo planujemy kontynuować dotychczasową, konserwatywną politykę prowadzenia biznesu, podchodząc do inwestycji selektywnie, przy zachowaniu pożądanej stopy zwrotu – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Szacunki dotyczące wysokości wpłat od dłużników w okresie I-III kwartał roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) nie zostały jeszcze zaudytowane.

Kredyt Inkaso systematycznie zwiększa skalę biznesu i poprawia wyniki finansowe. W I półroczu bieżącego roku obrotowego (kwiecień 2018 r. – wrzesień 2018 r.) grupa wypracowała 90 mln zł przychodów netto, co oznacza wzrost o 40 proc. rok do roku, oraz 24 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 125 proc. rok do roku. EBITDA gotówkowa za sześć miesięcy zakończonych 30 września 2018 r. wyniosła 80 mln zł, co oznacza wzrost o 33 proc. rok do roku.

Kredyt Inkaso pozostaje solidnym i stabilnym partnerem dla inwestorów inwestujących w obligacje spółki. W całej historii firma uplasowała 41 serii papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,022 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione w terminie wraz z odsetkami. Ostatni terminowy wykup obligacji wraz z odsetkami miał miejsce zgodnie z harmonogramem w październiku 2018 r., kiedy spółka spłaciła wszystkie pozostałe obligacje serii X o wartości nominalnej 47,8 mln zł (w sierpnia 2018 r. firma dokonała wcześniejszego odkupu części obligacji serii X o wartości nominalnej 21,2 mln zł). Tym samym całość zobowiązań wynikających z wyemitowanych obligacji serii X o wartości nominalnej 69,0 mln zł została spłacona. W październiku 2018 r. firma nabyła także na rynku wtórnym część obligacji serii C1 za 3,3 mln zł w celu ich umorzenia.

Kredyt Inkaso zamierza kontynuować politykę dywersyfikacji finansowania, koncentrując się w najbliższym czasie na prywatnych emisjach obligacji oraz finansowaniu bankowym.