24 kwietnia 2019

Kredyt Inkaso dokonał warunkowego przydziału obligacji o wartości 210 mln zł

Kredyt Inkaso dokonał warunkowego przydziału obligacji o wartości 210 mln zł

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, dokonał warunkowego przydziału czteroletnich obligacji serii F1 o wartości nominalnej 210 mln zł, oferowanych w ofercie prywatnej.

• Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na refinansowanie obecnego zadłużenia, w tym na częściowy wykup obligacji serii Y, A1 i A2, C1, D1, E1 i Z oraz na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej grupy.
• Kupon wynoszący 4,9 proc. ponad WIBOR 6M będzie wypłacany co sześć miesięcy.
• Obligacje trafiły do 50 inwestorów.
• Zamiarem spółki jest wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku Catalyst.
• Rolę wyłącznego oferującego w transakcji pełnił NWAI Dom Maklerski S.A.

Pozyskane finansowanie stabilizuje i porządkuje strukturę zadłużenia spółki na najbliższe cztery lata, zapewniając komfort działania operacyjnego. Jednocześnie stanowi potwierdzenie wiarygodności i profesjonalizmu Kredyt Inkaso na wymagającym rynku. Naszym celem pozostaje wzrost skali działania na bazie inwestycji w atrakcyjne portfele wierzytelnościkomentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso pozostaje solidnym i stabilnym partnerem dla inwestorów inwestujących w obligacje. W całej historii firma uplasowała 42 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,232 mld zł. Wszystkie zapadające serie obligacji zostały wykupione w terminie wraz z odsetkami.

Na 31 grudnia 2018 r. w bilansie grupy kapitałowej do wykupu pozostawało dziesięć serii obligacji o łącznej wartości bilansowej 456 mln zł i trzy kredyty o łącznej wartości bilansowej 120 mln zł.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2018/2019 (kwiecień 2018 r. – grudzień 2018 r.) grupa zainwestowała w portfele wierzytelności 160 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 30 proc. Zarząd spółki spodziewa się, że skala inwestycji w całym roku obrotowym pozostanie na poziomie zbliżonym do aktualnego. W analizowanym okresie wpłaty od dłużników wyniosły 172 mln zł, a przychody netto 128 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 29 proc. i 32 proc. EBITDA gotówkowa za dziewięć miesięcy zakończonych 31 grudnia 2018 r. wyniosła 117 mln zł, co oznacza wzrost o 24 proc. rok do roku.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim telekomunikacyjnego, szybkich pożyczek oraz detalicznego. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Bułgarii, Rosji i Chorwacji. Aktualnie firma nie planuje ekspansji na kolejne kraje, będzie się natomiast skupiać na umocnieniu pozycji na wyżej wymienionych rynkach.