28 marca 2022

Kredyt Inkaso dokonało przydziału 7-letnich obligacji instytucjonalnych na łączną kwotę ponad 158 mln zł

Serie J1 i K1 kierowane do inwestorów instytucjonalnych, to dwa elementy jednej operacji refinansowania zadłużenia Grupy Kredyt Inkaso. Dzięki niej dojdzie do całościowego wykupu obligacji serii B1, F1 oraz G1, których terminy wykupu przypadają na okres najbliższych kilku kwartałów.

Operacja ta sprawi, że Grupa będzie mogła przeznaczyć generowaną na bieżąco gotówkę  w większym stopniu na nowe inwestycje w portfele wierzytelności, a w znacznie mniejszym niż w przeszłości – na spłatę zadłużenia. Pozwoli to zbudować fundament pod wypracowanie solidnych przychodów oraz zysków w przyszłości, przy zachowaniu względnie niskich poziomów wskaźników zadłużenia. Serie J1 i K1 różnią się zabezpieczeniem, tak żeby sprostać oczekiwaniom inwestorów instytucjonalnych o różnym nastawieniu do ryzyka. 

Przygotowana w ten sposób propozycja i bardzo dobre wyniki finansowe, jakie osiąga Grupa przekonały inwestorów do zakupu obligacji o łącznej wartości 158,749 mln zł. „Gotowość inwestorów instytucjonalnych do refinansowania obligacji zapadających w ciągu najbliższych kilku kwartałów, w obecnym otoczeniu rynkowym, cechującym się dużą zmiennością i niepewnością, świadczy o silnym zaufaniu do naszej organizacji i tak należy oceniać to wydarzenie.” – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso. Jego zdaniem branża zarządzania wierzytelnościami pokazała wielokrotnie, że jest acykliczna i potrafi wypracowywać zyski niezależnie od koniunktury. Nie jest również uzależniona od cen surowców energetycznych, co w aktualnej sytuacji dodatkowo wpływa na jej atrakcyjność w oczach inwestorów.

Nałożenie się emisji obligacji serii J1 oraz K1 na okres zapisów na obligacje serii I1, kierowanej do inwestorów indywidualnych nie jest intencjonalne. Niemniej pozytywny wynik całej operacji to dobra wiadomość także dla inwestorów indywidualnych rozważających zaangażowanie w trwającą obecnie emisję „prospektowej” serii I1, ponieważ pozwoli na zwiększenie inwestycji w portfele wierzytelności, a także pokazuje, że Grupa Kredyt Inkaso cieszy się silnym zaufaniem inwestorów instytucjonalnych i to nawet w trudnym dla rynków kapitałowych czasie wojny w Ukrainie. 

Zarówno w przypadku serii J1, jak i serii K1 oferowana jest okresowa amortyzacja, przed ostatecznym wykupem w marcu 2029 r. 

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.