10 czerwca 2022

Kredyt Inkaso dokonuje odpisu aktualizującego na rynku rosyjskim

Kredyt Inkaso dokonuje odpisu z tytułu posiadanych przez grupę aktywów w Rosji i tym samym stawia kolejny krok na drodze do opuszczenia tego rynku.

Grupa Kredyt Inkaso, która działa w Polsce i na czterech innych rynkach europejskich, dokonała odpisu wartości aktywów posiadanych w Rosji na łączną kwotę 12,6 mln zł. Po odpisie wartość portfeli wierzytelności w skonsolidowanym bilansie Grupy związanych z działalnością w Rosji wynosi jedynie 3,6 mln zł. Wyceny aktywów mają charakter niepieniężny i nie wpływają na bieżącą sytuację w zakresie płynności finansowej Grupy. Znajdujące się na tamtejszym rynku wierzytelności stanowiły zaledwie ok. 2 proc. wartości bilansowej portfela całej organizacji. Operacja ta jest konsekwencją aktualnej oceny sytuacji i ryzyk związanych z sankcjami gospodarczymi nałożonymi na Rosję oraz retorsjami władz lokalnych wobec podmiotów kontrolowanych przez firmy zlokalizowane w krajach Unii Europejskiej. Dokonanie odpisu będzie miało wpływ na skonsolidowane sprawozdanie za rok obrotowy 2021/22, pomniejszając wynik księgowy o odpisaną kwotę.

Kredyt Inkaso od 4 lat sukcesywnie wygasza swoją działalność w Rosji i ogranicza zaangażowanie na tym rynku. Od tego czasu spółka zależna nie dokonywała żadnych nowych inwestycji w postaci zakupów pakietów wierzytelności, skupiając się wyłącznie na obsłudze już posiadanego i wygaszanego portfela. Jest to konsekwencja przyjętej strategii biznesowej, polegającej na skupieniu się na rynku polskim oraz rynkach należących do wspólnego europejskiego obszaru gospodarczego. Jej realizacja została przyspieszona w związku z wybuchem konfliktu zbrojnego w Ukrainie. Jest to jeden z priorytetów Grupy w bieżącym roku obrotowym.

Kredyt Inkaso opublikuje skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22 (przypadający na okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) w dniu 30 czerwca 2022 r. Grupa odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe w trzech zamkniętych już kwartałach ubiegłego roku obrotowego. Na poziomie skonsolidowanym przychody netto po 3 kwartałach wyniosły 161,2 mln zł, co stanowi wzrost o 26 proc. względem roku obrotowego 2020/21. Z kolei zysk netto osiągnął poziom 41,1 mln zł (wzrost o 134 proc.). Dzięki osiąganiu dobrych wyników finansowych i zakończonej w kwietniu br. operacji refinansowania i pozyskaniu nowego długu, Grupa będzie mogła zintensyfikować swoją aktywność inwestycyjną zarówno w Polsce, jak również w Rumunii oraz Bułgarii.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.