1 lipca 2014

Kredyt Inkaso kupił wierzytelności od Getin Noble Bank

Nominalna wartość długów, które spółka kupiła wynosi 162 mln złotych.

To kolejna w ostatnim czasie inwestycja spółki. Tym razem Zarząd Kredyt Inkaso S.A. porozumiał się w sprawie zakupu portfela wierzytelności z warszawskim Getin Noble Bankiem. W ramach umowy cesji wierzytelności Kredyt Inkaso wejdzie w posiadanie długów o łącznej, nominalnej wartości blisko 162 mln złotych.

Jak informuje Zarząd Kredyt Inkaso S. A., jednostka od niego zależna – Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie („KI I NS FIZ”), została w dniu 23 czerwca 2014 roku powiadomiona o pozytywnej decyzji w zakresie możliwości zawarcia cesji wierzytelności przez KI I NS FIZ z Getin Noble Bank S.A.