22 maja 2023

Kredyt Inkaso ma różnorodność w swoim biznesowym DNA

Kredyt Inkaso dołączyła do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności. To jedyna spółka z branży zarządzania wierzytelnościami notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, na czele której stoi prezeska. W zarządzie i wśród kadry managerskiej udział kobiet i mężczyzn wynosi po 50 proc.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa pod patronatem Komisji Europejskiej, której celem jest przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji oraz dbałość o tworzenie i promowanie różnorodności w miejscu pracy. Firmy poprzez podpisanie dokumentu wyrażają gotowość aktywnego wspierania różnorodności oraz zaangażowania współpracowniczek i współpracowników, a także partnerów biznesowych i społecznych w te działania.

Chcemy, aby członkowie zespołu Kredyt Inkaso czuli się w naszej firmie szanowani i doceniani. Budujemy przyjazne i inkluzywne środowisko pracy, w którym każdy – niezależnie od płci, wieku, orientacji seksualnej, narodowości, stanu zdrowia, wyznawanej religii czy poglądów – czuje się po prostu dobrze. Jednocześnie rozumiemy, że wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Chcemy się wzajemnie inspirować, a różnorodne doświadczenie oraz punkty widzenia, jakie reprezentują nasze koleżanki i koledzy pozwalają nam – jako firmie – znajdować coraz lepsze rozwiązania i stale się rozwijać – mówi Iwona Słomska, wiceprezeska Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso wyróżnia się w branży finansowej pod względem różnorodności, między innymi dlatego, że w czteroosobowym zarządzie spółki zasiadają dwie kobiety i dwóch mężczyzn. Taka sama równowaga panuje na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w kilkudziesięcioosobowej kadrze menedżerskiej firmy.

 – Nasz spółka z pewnością jest wyjątkowa, jeśli chodzi o stworzenie różnorodnej kultury pracy oraz wykorzystywanie maksimum potencjału, jakim dysponują kobiety i mężczyźni. Każdy z nas funkcjonuje nieco inaczej, a synergia wynikająca z tej odmienności jest kluczem do osiągnięcia długofalowego sukcesu każdej organizacji. Niezależnie od tego, czy dana osoba jest kobietą czy mężczyzną należy stwarzać jej możliwości rozwoju i o to właśnie dbamy w Kredyt Inkaso – dodaje Barbara Rudziks, prezeska spółki.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.