29 sierpnia 2023

Kredyt Inkaso nie zwalnia tempa

Grupa Kredyt Inkaso w I kwartale roku obrotowego 2023/2024 kontynuowała zarówno proces zwiększania swojej  efektywności  operacyjnej, jak i inwestycje w nowe portfele wierzytelności. Odbywało się to przy jednoczesnym utrzymaniu bezpiecznego poziomu zadłużenia. Przychody netto Grupy ukształtowały się na poziomie 62,6 mln zł (+11% r/r), a EBITDA gotówkowa wzrosła do 56,2 mln zł (+19% r/r).

W I kwartale roku obrotowego 2023/24 wskaźnik długu netto do kapitałów własnych Kredyt Inkaso pozostał na  dotychczasowym poziomie 0,89, a długu netto do EBITDA gotówkowej obniżył się do poziomu  1,66 (w porównaniu z 1,71 na koniec marca 2023 r.). Kredyt Inkaso tym samym utrzymał  bardzo bezpieczne poziomy zadłużenia i niezmiennie jest jedną z najmniej zadłużonych spółek w  sektorze zarządzania wierzytelnościami. Wpłaty z portfeli własnych wyniosły 93,2 mln zł (+17% r/r), natomiast inwestycje w nowe portfele wierzytelności wzrosły do 85,7 mln zł. Wygenerowany przez Grupę zysk netto osiągnął wartość 8,7 mln zł.

Jak widać kontynuujemy inwestycje w nowe portfele, a jednocześnie stale podnosimy efektywność wpłat z tych, które  zakupiliśmy przed laty. Tą drogą będziemy podążać także w kolejnych kwartałach roku obrachunkowego 2023/2024. Przyjęta przez nas strategia rozwoju jest dobrze oceniana przez rynek, czego najlepszym dowodem jest zainteresowanie ostatnimi emisjami obligacji korporacyjnych – zarówno te serii M1, jak i N1 zakończyły się nadsubskrypcjami. W dalszym ciągu zamierzamy z jednej strony wykorzystywać szanse, jakie oferuje nam rynek, z drugiej zaś wdrażać rozwiązania, które umożliwią nam doskonalenie procesów i organizacji, np. poprzez zastosowanie zaawansowanej analityki danych. Posiadając solidne podstawy do dalszego wzrostu, przygotowujemy się także do kolejnej, tym razem jesiennej emisji naszych obligacji – mówi Barbara Rudziks, prezeska zarządu Kredyt Inkaso.

Coraz lepsze wyniki finansowe to także pokłosie transformacji kultury korporacyjnej Grupy. Zależy nam na tym, aby była ona konstruktywna i zorientowana zarówno na realizację celów, jak i styl, w jakim je osiągamy. Fundamenty naszej kultury organizacyjnej to współpraca, wzajemny szacunek, inkluzywność i otwarta komunikacja. Chcemy stworzyć organizację, w której każdy ma równe szanse na rozwój, i w której każdy się liczy. Widzimy, że podjęte przez nas działania przynoszą wymierne efekty finansowe i pozwalają członkom naszego zespołu rozwijać skrzydła W ostatnich trzech latach odnotowaliśmy 38% wzrost efektywności na pracownika. Jednocześnie w ostatnim roku obrotowym  poziom rotacji pracowników spadł o 30% – dodaje Iwona Słomska, wiceprezeska zarządu Kredyt Inkaso.

Czat inwestorski z przedstawicielami Zarządu Kredyt Inkaso poświęcony omówieniu wyników za I kwartał roku obrachunkowego 2023/2024 odbędzie się jutro (tj. 30.08.2023 r.) o godzinie 10:00. Link do spotkania w formule on-line:

https://kredytinkaso.clickmeeting.com/wyniki-finansowe-kredyt-inkaso-za-i-kwartal-roku-obrotowego-2023-2024

Kredyt Inkaso jest jednym z liderów sektora zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Rozszerza także swoją działalność w Rumunii i Bułgarii. Należy również do aktywnych emitentów obligacji korporacyjnych. Wartość wszystkich wyemitowanych przez Kredyt Inkaso obligacji wyniosła blisko 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupionych.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Grupa Kredyt Inkaso wyemitowała już 49 serii obligacji o wartości blisko 1,5 mld zł, z czego prawie 1,3 mld zł zostało już wykupione. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.