27 listopada 2017

Kredyt Inkaso oferuje czteroletnie obligacje

Jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, Kredyt Inkaso oferuje w ramach emisji publicznej do 300 tys. obligacji serii PA01, z oprocentowaniem stałym wynoszącym 5,5 proc. dla pierwszego okresu odsetkowego, a w kolejnych okresach, bazującym na oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M powiększonym o marżę 3,5 proc. Zapisy na papiery dłużne ruszą 29 listopada i potrwają do 12 grudnia. Minimalny zapis wynosi 1000 zł. Obligacje będą notowane na Catalyst.

W ramach emisji obligacji serii PA01 zamierzamy pozyskać od inwestorów do 30 mln zł, będzie to pierwsza oferta z programu o wartości do 300 mln zł. Pozyskany kapitał pomoże nam w osiągnięciu celów strategicznych. Nasz biznes charakteryzuje się dobrymi wynikami finansowymi, bezpiecznym poziomem zadłużenia oraz ekspozycją na rosnące rynki Europy Środkowo-Wschodniej – komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso w ramach serii PA01 oferuje oprocentowanie stałe w pierwszym okresie odsetkowym wynoszące 5,5 proc., a w następnych oprocentowanie bazujące na WIBOR 6M powiększonym o marżę 3,5 proc. Wypłata odsetek następować będzie półrocznie, a wykup nastąpi po czterech latach. Oferta zakłada opcję przedterminowego wykupu walorów przez emitenta po upływie trzech lat od daty emisji, w dniach płatności odsetek za szósty i siódmy okres odsetkowy. Przydział obligacji planowany jest 14 grudnia, a w styczniu 2018 r. walory mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst.
Funkcję oferującego w ramach uchwalonego w połowie września programu publicznych emisji obligacji będzie pełnić IPOPEMA Securities. Zapisy można składać również w Expander Advisors.
W najbliższych latach Kredyt Inkaso zamierza osiągać systematyczny wzrost przychodów, poprzez organiczny rozwój skali działania, tj. zwiększanie wartości nabywanych portfeli, a tym samym odzyskiwanych wierzytelności, zarówno na rynku polskim, jak i za granicą. Spółka zakłada ponadto wzrost marży operacyjnej na prowadzonej działalności, dzięki optymalizacji kosztów nabycia portfeli wierzytelności oraz wzrostowi rentowności likwidacji poszczególnych portfeli wierzytelności. Firma planuje koncentrować się na portfelach masowych, pochodzących z różnych obszarów rynku, a więc detalicznych, hipotecznych, małych i średnich przedsiębiorstw, firm telekomunikacyjnych i ubezpieczeniowych.

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.
Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.
Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i ofercie publicznej obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są: (i) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy Spółki oraz (ii) ostateczne warunki emisji obligacji Spółki serii PA01, które zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki: oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: . Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw.

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk
PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl
+48 665 885 390