5 stycznia 2021

Kredyt Inkaso przedłużył finansowanie z Banku ING do maksymalnie 2031 r i wydłużył okres kredytowania do 60 miesięcy

Fundusze z grupy Kredyt Inkaso (KI I NSFIZ oraz KI II NSFIZ) zawarły z ING Bankiem Śląskim umowę uzupełniającą, zmieniającą warunki udzielonego kredytu. Łączna kwota kredytu pozostaje bez zmian i wynosi 140 mln zł. Maksymalna data kredytowania została ustalona na koniec sierpnia 2031 r., natomiast okres kredytowania został wydłużony z 36 miesięcy do 60 miesięcy.

Dotychczas oba fundusze miały umowy kredytowe z ING z odrębnymi limitami, po zmianie dostępna kwota 140 mln zł może być wykorzystana elastycznie przez oba podmioty. Marża kredytowa wynosi 3,8%. Maksymalny okres dostępności linii kredytowej został przedłużony do 31 sierpnia 2031 r., natomiast okres kredytowania został wydłużony z 36 miesięcy do 60 miesięcy. Finansowanie będzie mogło być wykorzystane wyłącznie na zakup wierzytelności.

– Wydłużenie maksymalnego okresu finansowania kredytem ING jest kolejnym elementem przygotowania grupy Kredyt Inkaso do wykorzystania dobrej koniunktury na rynku wierzytelności jakiej oczekujemy w 2021 r. W KNF procedowany jest nasz prospekt dotyczący nowego programu emisji obligacji, rozmawiamy też z dotychczasowymi obligatariuszami na temat zmian dopuszczalnego poziomu zadłużenia. Chcemy być gotowi na inwestycje, kiedy na rynku pojawią się atrakcyjne portfele wierzytelności – komentuje Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso ustanowił w grudniu 2020 r. program emisji niezabezpieczonych obligacji o wartości do 150 mln zł. Program będzie ważny przez 12 miesięcy od momentu zatwierdzenia prospektu emisyjnego. Możliwa jest emisja papierów dłużnych w złotym lub euro. Kredyt Inkaso rozważy wprowadzenie obligacji do obrotu giełdowego. Prospekt emisyjny, na podstawie którego będą emitowane obligacje, został w połowie grudnia złożony do zatwierdzenia przez KNF.

O Grupie:

Grupa Kredyt Inkaso należy do czołówki podmiotów zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza długoletniemu doświadczeniu i profesjonalizmowi działania oraz coraz bardziej zaawansowanej analityce danych i systemom informatycznym. Grupa skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso skutecznie zarządza zarówno wierzytelnościami niezabezpieczonymi, jak i zabezpieczonymi. Warto podkreślić, że jest jednym z nielicznych podmiotów mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Kredyt Inkaso zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 r. Kredyt Inkaso jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.