4 kwietnia 2023

Kredyt Inkaso rozpoczyna przegląd opcji strategicznych

Zarząd Kredyt Inkaso, realizując uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uruchomił proces przeglądu opcji strategicznych. Jednocześnie zostali wybrani doradcy, którzy będą wspierać analizę optymalnych rozwiązań dotyczących przyszłości spółki. Przegląd opcji strategicznych ma na celu wybór najlepszego kierunku dalszego, długoterminowego rozwoju Kredyt Inkaso. Jego efektem powinno być także rozwiązanie zaistniałej sytuacji w akcjonariacie spółki, w tym umożliwienie akcjonariuszowi bądź akcjonariuszom ewentualne zbycie akcji spółki.

Kredyt Inkaso SA – jeden z liderów rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce – wybrał IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, która będzie doradzać zarządowi spółki przy przeprowadzeniu przeglądu opcji strategicznych.

Zarząd Kredyt Inkaso zainicjował przegląd opcji strategicznych, realizując uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  podjętą za zgodą obu kluczowych akcjonariuszy spółki we wrześniu 2022 r. W czasie trwania przeglądu opcji strategicznych spółka będzie kontynuowała realizację swojego planu operacyjnego oraz wdrażanie aktualnej strategii biznesowej.

– Jestem przekonany, że transparentny proces przeglądu opcji strategicznych z zaangażowaniem profesjonalnych doradców zewnętrznych pozwoli na wypracowanie optymalnego scenariusza dla spółki. Służyć on będzie realizacji naszych kluczowych celów w sposób uwzględniający interesy akcjonariuszy. Naszą ambicją jest stały wzrost wartości firmy i taki jest główny cel przeglądu opcji strategicznych – podkreśla Maciej Szymański, wiceprezes odpowiedzialny za przeprowadzenie przeglądu.

Grupa Kredyt Inkaso może pochwalić się stabilną sytuacją finansową i pozytywnymi wynikami osiągniętymi w trzech raportowanych dotąd kwartałach roku obrotowego 2022/23 r. W tym okresie firma zanotowała rekordową w swojej historii wartość wpłat z nabytych portfeli wierzytelności na poziomie 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. wyższy niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory roku obrotowego 2021/22. W omawiamy okresie przychody wyniosły 153,7 mln zł, EBITDA gotówkowa 130,0 mln zł, a zysk netto 15,9 mln zł. Jednocześnie, Kredyt Inkaso dokonało zakupów nowych portfeli wierzytelności na kwotę 76,2 mln zł, co stanowi wzrost aż o 355 proc. względem analogicznego okresu poprzedniego roku.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 882 179 770

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego. Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.