2 lipca 2010

Kredyt Inkaso S.A. wypłaci 100% zysku jako dywidendę w formie gotówkowej oraz akcji gratisowych.

Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. odbywające się w dniu 1 lipca 2010 r., zdecydowało o wypłacie 100 % zysku w formie dywidendy. Zdaniem Zarządu Spółki pierwotnym źródłem korzyści akcjonariuszy z udziału w Spółce powinien być zysk wypracowany przez Spółkę, wtórnym zaś korzyści z różnic cen akcji. Jednocześnie Zarząd Kredyt Inkaso S.A. mając na uwadze zwiększanie przyszłych możliwości generowania przez Spółkę zysków i związane z tym potrzeby kapitałowe zaproponował wypłacić 25% dywidendy w gotówce, a resztę zysku przekazać akcjonariuszom w postaci akcji własnych spółki o wartości rynkowej odpowiadającej pozostałej części zysku. Propozycja ta została przyjęta przez Walne Zgromadzenie jednogłośnie. Tym samym akcjonariusze otrzymają od Spółki prawa majątkowe (gotówkę i akcje spółki) o rynkowej wartości 100% zysku spółki i w zależności od preferencji akcjonariusza będą mogli otrzymane akcje spieniężyć albo dalej uczestniczyć w Spółce powiększając swoją bazę osiąganych zysków na przyszłość (z akcji dotychczas posiadanych i z przekazanych akcji Spółki). Ustalenie dnia dywidendy na 16 lipca 2010 r. a terminu wypłaty dywidendy na 8 października 2010 r.