17 stycznia 2011

Kredyt Inkaso SA zakończyła proces wydatkowania środków z emisji akcji serii E zrealizowanej w październiku 2010 roku.

Kredyt Inkaso SA zakończyła proces wydatkowania środków z emisji akcji serii E zrealizowanej w październiku 2010 roku. 33.8 mln zł zostało przeznaczonych na zakup wierzytelności z sektora bankowego i telekomunikacyjnego, a ponad 2.8 mln zł na pokrycie kosztów ich dochodzenia. Nabycie pakietów wierzytelności z sektora bankowego, w tym od PKO BP SA jest kolejnym krokiem w realizacji strategii rozwoju spółki.

Zakup wierzytelności o wartości 33.5 mln zł nastąpił pośrednio poprzez objęcie akcji nowej emisji w Kredyt Inkaso Portfolio Investment (Luksemburg) SA. Podmiot ten bierze udział w przetargach wierzytelności z sektora bankowego wraz z drugim zależnym od Kredyt Inkaso SA funduszem sekurytyzacyjnym prawa polskiego. W tego typu przetargach ogromne znaczenie ma zaplecze kapitałowe oraz możliwości operacyjne.

Środki pozyskane z emisji akcji serii E pozwoliły nam na dalszy rozwój działalności inwestycyjnej w wierzytelności z sektora bankowego. Należności te mają największy udział w ogólnym zadłużeniu Polaków, a ich wartość cechuje tendencja wzrostowa. Należy pamiętać, że obecnie szacuje się, że tylko ok. 20% z nich zbywane jest firmom z sektora obrotu wierzytelnościami, co świadczy o perspektywach branży – mówi Artur Górnik, prezes Kredyt Inkaso SA. – Wynika to m.in. z faktu, że na rynku obrotu wierzytelnościami liczą się przede wszystkim rozpoznawalne podmioty, które posiadają możliwości pozyskiwania środków na duże transakcje ze źródeł zewnętrznych, takich właśnie jak emisje akcji czy obligacji. Dzięki wzmacnianiu naszej pozycji na rynku wierzytelności bankowych podnosimy wartość spółki dla akcjonariuszy.

Kredyt Inkaso SA jest liderem na rynku obrotu masowymi wierzytelnościami telekomunikacyjnymi. Plany rozwoju spółki zakładają umocnienie jej pozycji również w sektorze należności bankowych, którego wartość wg różnych szacunków wynosi od 7 do 10 mld złotych. W sumie w 2010 roku Kredyt Inkaso SA nabyła wierzytelności bankowe o łącznej wartości nominalnej ponad 530 mln zł.

Spółka znalazła również sposób na zwiększenie efektywności inwestowania w należności. Pod koniec roku Kredyt Inkaso SA objęła kontrolę nad Kancelarią Prawniczą „Forum”, która do tej pory była zewnętrznym pełnomocnikiem procesowym spółki. Krok ten ograniczy koszty prowadzenia działalności i pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe Kredyt Inkaso SA.

Kredyt Inkaso SA istnieje od 2001 roku, od 2007 roku notowana jest na GPW. Spółka działa na rynku usług finansowych w oparciu o model funduszu inwestycyjnego. Specjalizuje się w inwestowaniu w wierzytelności masowe z sektora telekomunikacyjnego i bankowego.