6 kwietnia 2020

Kredyt Inkaso spłacił w całości obligacje serii C1

Kredyt Inkaso spłacił w całości obligacje serii C1

Kredyt Inkaso, jeden z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej, spłacił pozostałą część, tj. 16,9 mln zł, trzyletnich obligacji serii C1, uplasowanych w ofercie prywatnej. Łączna wartość nominalna papierów dłużnych tej serii to 103 mln zł.

– Dzięki optymalizacji struktury zadłużenia, m.in. za sprawą emisji obligacji serii F1 i G1, w bieżącym roku kalendarzowym do spłaty mamy papiery dłużne o relatywnie niewielkiej kwocie, tj. 4,8 mln zł, płatne w październiku. Jest to pozostała jeszcze do wykupu część obligacji serii D1 – komentuje Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Na koniec grudnia 2019 r. grupa dysponowała środkami pieniężnymi w kwocie 27,4 mln zł. Wskaźnik zadłużenia finansowego netto do kapitału własnego wynosił w grupie na koniec grudnia 2019 r. 1,98x. W całej historii firma uplasowała 43 serie papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej 1,265 mld zł.

W pierwszych trzech kwartałach roku obrotowego 2019/2020 (kwiecień 2019 r. – grudzień 2019 r.) grupa osiągnęła 184,5 mln zł wpłat od dłużników, co oznacza wzrost rok do roku o 8 proc. EBITDA gotówkowa za 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2019 r. wyniosła 162,2 mln zł, co jest wartością zbliżoną do rezultatu osiągniętego na koniec
września 2019 r.

Spółka realizuje zakupy portfeli wierzytelności pochodzących z różnych sektorów, przede wszystkim detalicznego, telekomunikacyjnego oraz pożyczek konsumenckich. Oprócz Polski, Kredyt Inkaso działa także w Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Wartość bilansowa wierzytelności nabytych za granicą wyniosła 189,7 mln zł na koniec grudnia 2019 r., co stanowi 29 proc. wartości portfeli ogółem (udział Polski wyniósł 71 proc. wartości portfeli ogółem).