7 marca 2022

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o łączonej wartości 20 mln zł

9 marca ruszą zapisy na serię obligacji I1 Kredyt Inkaso o wartości 20 mln zł. Firma proponuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 4,9 puntu procentowego w skali roku.

Seria obligacji I1 jest kierowana do klientów indywidulanych w ramach oferty publicznej i obejmuje 200 000 obligacji z  terminem wykupu  3 lata i 7 miesięcy (planowa data wykupu: 23 października 2025 r). Inwestorom oferowane są cokwartalna wypłata odsetek oraz oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 4,9 punktu procentowego w skali roku. Zapisy na opisywaną serię potrwają od 9 do 22 marca br., a wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 zł.

Emisja prowadzona jest w ramach Prospektu Emisji Publicznych zatwierdzonego 26 sierpnia 2021 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) zostały opublikowane 7 marca 2022 r. na stronie internetowej Spółki (www.obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/). Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne w skład którego wchodzą: NWAI DM S.A., Michael / Ström DM S.A., Ipopema Securities S.A., Noble Securities S.A., Q Securities S.A. Środki pozyskane w ramach tej serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Spółki.

Kredyt Inkaso zgodnie z zapowiedziami wraca na rynek z ofertą obligacji korporacyjnych dostosowaną do obecnego otoczenia makroekonomicznego, cechującego się dużą zmiennością. W czasie rosnących stóp procentowych oraz podwyższonej inflacji, wielu inwestorów poszukuje form lokowania kapitału, które pozwolą zdywersyfikować portfel inwestycyjny. Nasza propozycja oparta o zmienne oprocentowanie i konkurencyjną marżę jest z pewnością rozwiązaniem, które powinno spotkać się z zainteresowaniem tej grupy inwestorów.powiedział Tomasz Kuciel, członek zarządu Kredyt Inkaso.

Grupa Kredyt Inkaso odnotowała bardzo wysokie wpłaty z portfeli wierzytelności w trzech zamkniętych już kwartałach roku obrotowego 2021/22. W samym trzecim kwartale (zakończonym 31 grudnia 2021 r.) osiągnęła poziom 68,1 mln zł, a od początku roku obrotowego 210,2 mln zł, co stanowi wzrost o 27 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wysokie wpłaty przełożyły się na wypracowanie bardzo dobrych wyników pod względem przychodów, osiągniętego zysku oraz redukcji zadłużenia. Po trzech kwartałach na poziomie skonsolidowanym przychody netto wyniosły 161,2 mln zł, co stanowi wzrost względem roku obrotowego 2020/21 o 26 proc. W opisywanym okresie zanotowano także zysk netto wysokości 41,1 mln zł na poziomie skonsolidowanym (wzrost o 134 proc.) Z kolei wskaźnik zadłużenia kapitału własnego na koniec trzeciego kwartału obecnego roku obrotowego wyniósł 0,97, a długu netto względem EBITDA gotówkowej 2,04.

Kredyt Inkaso osiąga coraz lepsze wyniki operacyjne i planuje zakupy nowych portfeli, które przyczynią się do dalszego dynamicznego rozwoju całej grupy. Naszym celem jest ciągła rozbudowa biznesu w Polsce i na pozostałych rynkach w regionie, przy zachowaniu względnie niskiego poziomu zadłużenia. Korzystna sytuacja w branży zarządzania wierzytelnościami i dobra kondycja finansowa całej grupy Kredyt Inkaso pozwalają ze spokojem patrzeć na realizację naszej strategii. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii I1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię I1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, które zostały opublikowane 7 marca 2022 r. na stronach internetowych Emitenta – http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej – www.nwai.pl.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.