17 marca 2023

Kredyt Inkaso wyemituje obligacje o wartości do 15 mln zł

21 marca ruszą zapisy na obligacje Kredyt Inkaso serii M1 o wartości do 15 mln zł. Firma zaoferuje inwestorom oprocentowanie zmienne oparte na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży 5,5 punktu procentowego w skali roku.

Obligacje z serii M1 będą oferowane w ramach oferty publicznej i obejmą do 15 000 obligacji z terminem wykupu wynoszącym 4 lata. Będą one objęte oprocentowaniem zmiennym opartym na stawce bazowej WIBOR 3M oraz stałej marży wynoszącej 5,5 punktu procentowego w skali roku i kwartalną wypłatą odsetek. Zapisy na najnowszą serię obligacji Kredyt Inkaso rozpoczną się 21 marca i potrwają do 4 kwietnia br. włącznie. W trakcie zapisów cena emisyjna będzie rosła z 992 zł do 994 zł i 996 zł, co oznacza, że środki inwestorów będą oprocentowanie od dnia złożenia zapisu, a nie dopiero od dnia emisji.  Wartość nominalna pojedynczej obligacji wyniesie 1 000 zł.

Emisja będzie przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego w lutym 2023 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego. Szczegółowe warunki emisji publicznej obligacji (ustalone w formie tzw. ostatecznych warunków emisji) zostały opublikowane 17 marca br. na stronie internetowej Spółki (https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/). Ofertę przeprowadzi konsorcjum składające się z Michael/Ström Dom Maklerski S.A. (organizator konsorcjum), Dom Maklerski Banku BPS S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., IPOPEMA Securities S.A., Noble Securities S.A. oraz NWAI Dom Maklerski S.A. Środki pozyskane w ramach tej serii zostaną przeznaczone na finansowanie działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso. W ocenie Emitenta ich pozyskanie przyczyni się do dalszego rozwoju Grupy.

Mimo obecnej sytuacji makroekonomicznej i geopolitycznej nasza Grupa kolejny już rok osiąga pozytywne wyniki finansowe. Nasza sprawność operacyjna oraz antycykliczność branży pozwala nam złożyć inwestorom atrakcyjną ofertę uzupełnienia ich portfela inwestycyjnego. Utrzymująca się wysoka inflacja sprawia, że obligacje serii M1 oparte na zmiennym oprocentowaniu to bardzo interesująca forma inwestycjipowiedziała Barbara Rudziks, prezeska Kredyt Inkaso. – Naszym celem jest dalszy dynamiczny rozwój organizacji i zwiększenie skali działania poprzez nowe inwestycje nie tylko w Polsce, ale również w Rumunii i Bułgarii. Obecna emisja jest jednym z elementów tej ambitnej strategiidodaje Rudziks.

Wyniki Grupy Kredyt Inkaso potwierdzają konsekwentną realizację przyjętej strategii. W trzech pierwszych kwartałach roku obrotowego 2022/2023 firma zanotowała najwyższy poziom wpłat w swojej historii w wysokości 234,2 mln zł. Jest to wynik o 11 proc. lepszy niż w analogicznym okresie, rekordowego do tej pory, roku obrotowego 2021/2022. Grupa rozliczyła w tym okresie nabycia portfeli wierzytelności na łączną kwotę 73,5 mln zł, co stanowi ponad czterokrotność nakładów w całym poprzednim roku obrotowym. Szacunkowa wartość przyszłych odzysków z posiadanych portfeli wierzytelności wyniosła na dzień 31.12.2022 r. 1 132 mln zł.  Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych zmniejszył się we wspomnianym okresie do poziomu 0,85, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,62.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Akcje i obligacje Kredyt Inkaso są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r., od tamtego roku Spółka wyemitowała i spłaciła w terminie ponad 30 emisji obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 16.02.2023 r. wraz z Suplementem nr 1 oraz ostateczne warunki emisji obligacji serii M1, z dnia 17.03.2023 r. które zostały opublikowane na stronach internetowych Emitenta. Przed złożeniem zapisu na serię M1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią.– https://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-2023/ oraz Firmy Inwestycyjnej https://michaelstrom.pl/