30 września 2021

Kredyt Inkaso wyemituje serię obligacji o wartości 20 mln zł

4 października ruszają zapisy na nową serię 4-letnich obligacji korporacyjnych Kredyt Inkaso. Łączna wartość emisji to 20 mln zł.

Zapisy na serię H1 obligacji Kredyt Inkaso potrwają od 4 października do 15 października 2021 r. Seria kierowana jest do klientów indywidulanych w trybie oferty publicznej i obejmuje 200 000 obligacji z czteroletnim terminem wykopu o wartości nominalnej 100 zł każda. Kupującym oferowane jest stałe oprocentowanie wynoszące 6 proc. w skali roku oraz cokwartalna wypłata odsetek.

Emisja zostanie przeprowadzona w ramach prospektu programu emisji publicznych obligacji zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 26 sierpnia 2021 r. Na jego podstawie Kredyt Inkaso ma prawo do emisji obligacji o łącznej wartości 150 mln zł przez rok od zatwierdzenia. Środki pozyskane z poszczególnych serii zostaną przeznaczone na finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, mającej na celu zapewnienie dalszego rozwoju Spółki.

Oferta Kredyt Inkaso opiera się na stałym, pewnym oprocentowaniu bez ryzyka jego zmiany. Z kolei odsetki płacone są co 3 miesiące, co pozwala na pokrywanie bieżących wydatków inwestorów. W związku z tym jest to atrakcyjne rozwiązanie w obecnym otoczeniu rynkowym. Mamy tu do czynienia z jednej strony z niskim poziomem stóp procentowych, a z drugiej z wciąż wysokim poziomem inflacji – powiedział Maciej Szymański, Prezes Zarządu Kredyt Inkaso.

Kredyt Inkaso może się pochwalić bardzo dobrymi wynikach osiągniętymi w roku obrotowym 2020/2021 z przychodami netto na poziomie 200,3 mln zł (o 55 proc. wyższymi niż w roku poprzedzającym) i zyskiem netto na poziomie skonsolidowanym w kwocie 45,5 mln zł. Z kolei w pierwszy kwartale roku obrotowego 2021/2022 grupa Kredyt Inkaso osiągnęła rekordowy w swojej 20-letniej historii poziom spłat wynoszący 70,8 mln zł (wobec 53,4 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku). Firma odnotowała także dziesiąty z rzędu kwartał ze spadkiem zadłużenia. W opisywanym okresie dług netto spadł o 191 mln zł i został zredukowany do 350 mln zł. Na koniec czerwca 2021 r. wskaźnik długu netto do kapitałów własnych znajdował się na poziomie 1,29, a długu netto do gotówkowej EBITDA na 2,68.

Kredyt Inkaso osiąga coraz lepsze wyniki i to mimo braku większych inwestycji w nowe portfele w ostatnim czasie. Nasze plany przewidują nowe zakupy, które pomogą w dalszym rozwoju firmy. Chcemy wykorzystać potencjał stojący przed branżą zarządzania wierzytelnościami w Polsce w kolejnych kwartałach i latach. Realizacja tego celu odbywać się będzie jednak bez znacznego wzrostu zadłużenia, który wciąż pozostanie na obecnych umiarkowanych poziomach – dodaje Maciej Szymański.

Ofertę przeprowadzi konsorcjum dystrybucyjne: DM NWAI S.A., DM Ipopema S.A., DM Prosper SA, DM NDM SA., Q Securities SA. Szczegółowe warunki emisji będą dostępne na stronie obligacje.kredytinkaso.pl.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

Jedynym prawnie wiążącym źródłem informacji o Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) oraz o publicznej ofercie obligacji jest prospekt Emitenta z dnia 26 sierpnia 2021 r. oraz ostateczne warunki emisji serii H1 obligacji. Przed złożeniem zapisu na serię H1 obligacji należy dokładnie zapoznać się z ich treścią, która została opublikowana na stronach internetowych Emitenta – http://obligacje.kredytinkaso.pl/prospekt-emisyjny/ oraz Firmy Inwestycyjnej – www.enwai.pl.

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m. in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy pro-społeczne.

Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso poza Polską obecna jest w czterech krajach europejskich: Bułgarii, Rumunii, Rosji i Chorwacji.