3 sierpnia 2022

Kredyt Inkaso z nowymi środkami na inwestycje

Kredyt Inkaso podpisało z ING Bankiem Śląskim umowę, na mocy której zwiększyło dostępny limit linii kredytowej do kwoty 200 mln zł. Środki uzyskane w ten sposób zostaną wykorzystane na nowe inwestycje, czyli zakup portfeli wierzytelności.

Należące do Kredyt Inkaso dwa podmioty zależne (Kredyt Inkaso I Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Kredyt Inkaso II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty) podpisały w dniu 3 sierpnia 2022 r. z ING Bankiem Śląskim umowę zwiększającą limit linii kredytowej o kwotę 60 mln zł. Tym samym łączna suma środków dostępnych dla obu podmiotów osiągnęła poziom 200 mln zł. Kwota ta zostanie wykorzystana przez Grupę do sfinansowania nowych inwestycji w postaci zakupu portfeli wierzytelności. Podpisane porozumienie stanowi rozwinięcie współpracy z ING Bankiem Śląskim w ramach umowy o ustanowienie linii kredytowej z maja 2018 r.

Umowa zwiększająca limit wpisuje się w szerszy plan, którego celem jest znaczne poszerzenie skali inwestycji prowadzonych przez Kredyt Inkaso. Stanowi również kolejny dowód zdrowych fundamentów finansowych organizacji.  Po zakończonej z sukcesem w kwietniu br. operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 159 mln, Kredyt Inkaso mogło się pochwalić również bardzo dobrymi wynikami finansowymi w roku obrotowym 2021/22. W opublikowanym 30 czerwca br. sprawozdaniu Grupa Kredyt Inkaso zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności, wynoszący 279 mln zł (wzrost o 25 proc. względem roku poprzedzającego). Wynik ten przełożył się na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto w wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Kredyt Inkaso przeprowadziło również w ciągu ostatniego półrocza dwie emisje obligacji kierowane do inwestorów indywidulanych (serii I1 i L1), dzięki którym pozyskało łącznie 32,7 mln zł.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.