26 marca 2018

Kredyt Inkaso z powodzeniem uplasował obligacje o wartości 30 mln zł

Kredyt Inkaso uplasował w ofercie publicznej wszystkie czteroletnie obligacje serii PA02. Popyt na walory jednego z największych polskich podmiotów branży windykacyjnej przerósł ich podaż. Złożono zapisy na papiery dłużne o wartości 47,1 mln zł, co zakończyło się 36,4-proc. redukcją. Obligacje przydzielono 817 inwestorom.

– Oferta obligacji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem rynku. Inwestorzy zauważyli pozytywne zmiany w naszej spółce, które zaowocowały poprawą wszystkich istotnych parametrów finansowych. Sukces emisji nabiera szczególnej wartości, jeżeli weźmiemy pod uwagę wymagające warunki rynkowe. Wiarygodni emitenci, prezentujący stabilne wyniki i proponujący ponadto atrakcyjne warunki inwestycji, a do takich bez wątpienia zalicza się Kredyt Inkaso, są doceniani przez inwestorów– komentuje Jarosław Orlikowski, p.o. prezesa Kredyt Inkaso.

Spółka zaoferowała obligacje o oprocentowaniu stałym wynoszącym 5,6 proc. w skali roku w pierwszym okresie odsetkowym, a w kolejnych zmiennym, uzależnionym od stawki WIBOR 6M powiększonej o marżę 3,7 proc. w skali roku. Kupon będzie wypłacany co pół roku. Rejestracja papierów dłużnych w KDPW planowana jest 28 marca. Kredyt Inkaso zamierza także ubiegać się o wprowadzenie walorów do obrotu na rynku Catalyst, gdzie w lutym bieżącego roku zadebiutowały już obligacje serii PA01 o wartości 14,3 mln zł. Była to pierwsza emisja w ramach programu wartego do 300 mln zł. Funkcję oferującego w ramach dwóch ostatnich emisji pełniła IPOPEMA Securities.

W okresie I-III kwartał roku obrotowego 2017/2018 (kwiecień-grudzień 2017 r.) Kredyt Inkaso wypracował 98,8 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 13,7 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost rok do roku odpowiednio o 31,4 proc. i 124,6 proc. Wartość godziwa nabytych przez spółkę wierzytelności na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 608,1 mln zł, co oznacza wzrost o 13,2 proc. w porównaniu z końcem marca 2017 r. Ponadto, spłaty z wierzytelności w okresie pierwszych dziewięciu miesięcy roku obrotowego 2017/18 wyniosły 132,9 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 32 proc. Dane o wysokości spłat z wierzytelności nie zostały jeszcze zaudytowane.

– Bardzo dziękujemy wszystkim inwestorom, którzy złożyli zapisy na obligacje Kredyt Inkaso. Alokacja walorów zakończyła się wyraźną redukcją, co jest bardzo dobrym prognostykiem w kontekście emisji następnych serii. Zaufanie inwestorów to dla nas wartość szczególna, dlatego w kolejnych latach będziemy dalej konsekwentnie realizować strategię rozwoju. Zakłada ona systematyczny wzrost wartości nabywanych portfeli oraz spłat z wierzytelności, a w efekcie zwyżkę przychodów oraz zysków – podsumowuje Bastian Ringhardt, członek zarządu, dyrektor finansowy Kredyt Inkaso.

 

O Spółce:

Kredyt Inkaso należy do czołówki firm zarządzających wierzytelnościami w Polsce, co zawdzięcza profesjonalizmowi działania, połączonemu z fachowym doradztwem. Spółka skutecznie działa w pięciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii, Bułgarii i Chorwacji.

Kredyt Inkaso to jeden z nielicznych podmiotów , mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Spółka zapewnia również partnerom pełną obsługę procesu inwestycyjnego – od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie nabycia,
a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Kredyt Inkaso S.A. („Spółka”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami zawierającymi informacje o Spółce i ofercie publicznej obligacji Spółki emitowanych w ramach programu emisji obligacji oraz o ubieganiu się
o dopuszczenie i wprowadzenie tych obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez
Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., są: (i) zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 24 listopada 2017 r. prospekt emisyjny podstawowy Spółki wraz z aneksami oraz (ii) ostateczne warunki emisji obligacji Spółki serii PA02,  które zostały udostępnione na stronie internetowej Spółki: www.kredytinkaso.pl. oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego – IPOPEMA Securities S.A.: www.ipopemasecurities.pl. Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do bezpośredniego ani pośredniego rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii lub każdego innego państwa, w którym byłoby to niezgodne z prawem, ani wśród rezydentów tych państw.

 

Kontakt dla mediów:

Tomasz Danelczyk

PR & IR Consultant

tdanelczyk@tailorsgroup.pl

+48 665 885 390