27 kwietnia 2022

Kredyt Inkaso zakończyło z sukcesem operację refinansowania i emisję nowych obligacji na łączną kwotę 175 mln zł

26 kwietnia 2022 r. Kredyt Inkaso dokonało spłaty obligacji serii F1 oraz zabezpieczenia nowej serii K1 i zakończyło operację refinansowania na łączną kwotę 158 mln zł. W tym samym okresie Spółka wyemitowała również obligacje serii I1 o wartości 17 mln zł. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie aktywności inwestycyjnej całej organizacji.

W ciągu ostatniego miesiąca Kredyt Inkaso wyemitowało serię obligacji I1 skierowaną do inwestorów indywidualnych oraz dwie serie 7-letnich obligacji K1 i J1, których odbiorcami byli inwestorzy instytucjonalni. Łączna kwota opisywanych operacji osiągnęła poziom aż 175 mln zł. Środki pozyskane w wyniku emisji serii K1 i J1 Spółka wykorzystała do spłaty obligacji, których terminy wykupu przypadały na okres najbliższych kilku kwartałów. Ostatnimi elementami operacji refinansowania był wykup pozostałej części serii F1 oraz ustanowienie zabezpieczeń nowej serii K1. Etap ten został sfinalizowany w dniu 26 kwietnia 2022 r. Mimo niepewnej sytuacji na rynkach w związku z wybuchem wojny w Ukrainie, Kredyt Inkaso zamknęło również w ciągu ostatniego miesiąca z sukcesem emisję obligacji kierowanych do inwestorów indywidulanych. W ramach serii I1 inwestorzy objęli obligacje o łącznej wartości 17 mln zł.

Zakończony właśnie pełnym sukcesem proces refinansowania zadłużenia Kredyt Inkaso za pomocą 7-letnich obligacji jest dowodem zaufania inwestorów instytucjonalnych do organizacji oraz dostrzegania przez nich dużego potencjału całej branży zarządzania wierzytelnościami. Nasz sektor pokazał w ostatnich latach, cechujących się dużą zmiennością i nieprzewidywalnością, że jest acykliczny i odporny na czynniki zewnętrzne. Z kolei Kredyt Inkaso dzięki ciągłemu doskonaleniu procesów osiąga coraz lepsze wyniki, co również nie umyka uwadze inwestorów. – powiedział Maciej Szymański, prezes zarządu Kredyt Inkaso – Warto zaznaczyć, że seria F1, której wykupu Spółka właśnie dokonała, była jedną z największych emisji dokonanych w branży zarządzania wierzytelnościami w Polsce i została wyemitowana w trudnym dla branży windykacyjnej okresie roku 2019 – dodaje Maciej Szymański.

Grupa Kredyt Inkaso odnotowała bardzo dobre wyniki finansowe w trzech zamkniętych już kwartałach roku obrotowego 2021/22 (zakończonych 31 grudnia 2021 r.). Na poziomie skonsolidowanym przychody netto wyniosły 161,2 mln zł, co stanowi wzrost względem roku obrotowego 2020/21 o 26 proc. Z kolei zysk netto osiągnął poziom 41,1 mln zł (wzrost o 134 proc.). Dzięki osiąganiu dobrych wyników finansowych i zakończonej właśnie operacji refinansowania i pozyskaniu nowego długu, Spółka będzie mogła zintensyfikować swoją aktywność inwestycyjną, poprzez większe wykorzystanie środków bieżących na zakup nowych portfeli dłużnych. Kredyt Inkaso rozważa również przeprowadzenie kolejnej emisji obligacji kierowanych do inwestorów indywidualnych, w ramach zatwierdzonego przez KNF w 2021 r. prospektu.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894

O Kredyt Inkaso

Spółka Kredyt Inkaso powstała w roku 2001 jako pionier na polskim rynku zarządzania wierzytelnościami. Od tego czasu stale wspiera firmy i przedsiębiorców w procesie odzyskiwania należności, współpracując z bankami, pożyczkodawcami, ubezpieczycielami i innymi podmiotami z rynku konsumenckiego.  Kredyt Inkaso oferuje szeroki wachlarz usług: od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, aż po procesy sądowe i egzekucyjne.

Kredyt Inkaso od 2007 roku jest obecne na Giełdzie Papierów Wartościowych, a w 2018 roku przeprowadziło pierwszą publiczną emisję obligacji. W swojej działalności spółka kieruje się zasadą, że proces odzyskiwania należności powinien być możliwie łatwy, inteligentny, ale przede wszystkim etyczny – co potwierdzają Certyfikaty Audytu Etycznego nadawane corocznie przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Spółka zwraca także uwagę na zagadnienia związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu i dlatego angażuje się m.in. w przedsięwzięcia edukacyjne czy prospołeczne.