30 czerwca 2022

Kredyt Inkaso zamyka rok z rekordowymi odzyskami

Grupa Kredyt Inkaso raportuje rekordowy poziom spłat, wypracowuje ponad 31 mln zł zysku netto i znacznie zmniejsza zadłużenie w roku obrotowym 2021/22. W planach Grupy są nowe inwestycje oraz emisje obligacji dla inwestorów indywidualnych.

Kredyt Inkaso opublikowało skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021/22, który zakończył się 31 marca 2022 r. W tym okresie Grupa zanotowała rekordowy w swojej historii poziom spłat z portfeli wierzytelności. W skali całego roku osiągnął on pułap 279 mln zł, co stanowi wzrost względem roku poprzedzającego aż o 25 proc. Wysokie odzyski zarówno w procesach sądowo-egzekucyjnych, jak i polubownych pozwoliły Grupie na osiągnięcie przychodów na poziomie 198,1 mln zł i wypracowanie zysku netto wysokości 31,5 mln zł. EBITDA gotówkowa wyniosła z kolei 162,1 mln zł i jest to rezultat o 34 proc. lepszy niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

Grupa Kredyt Inkaso osiąga bardzo dobre wyniki finansowe oraz stale zwiększa swoją sprawność operacyjną, co znalazło odzwierciedlenie w opublikowanym właśnie sprawozdaniu. Organizacja cieszy się także zaufaniem inwestorów i pokazała to ostatnio podczas operacji refinansowania zadłużenia na łączną kwotę 158 mln zł, która znacząco przedłużyła zapadalność zadłużenia obligacyjnego. Zespół Kredyt Inkaso jest w związku z tym gotów na nowe wyzwania i zwiększenie aktywności inwestycyjnej. Jesteśmy teraz dobrze przygotowani do zakupu nowych portfeli, zarówno pod względem finansowania jak i efektywności operacyjnej.  Pozwoli nam to zwiększyć skalę działania w naszych kluczowych geografiach, czyli Polsce, Rumunii i Bułgarii. – powiedział Maciej Szymański, prezes Kredyt Inkaso.

Wysoki poziomy wpłat i przychodów netto pozwoliły na pokaźną redukcję wskaźników zadłużenia i utrzymanie ich na poziomach znacznie niższych niż przyjęte limity. Wskaźnik długu netto do kapitałów własnych został zmniejszony do poziomu 0,94, a długu netto do EBITDA gotówkowej do 1,79 (w poprzednim roku było to odpowiednio 1,44 i 3,14). Grupa szacuje, że ERC (Estimated Remaining Collection) – czyli spodziewana wartość odzysków z tytułu spłat z posiadanych portfeli wierzytelności – wyniosła na koniec roku obrotowego prawie 1,1 mld zł.

Na obniżenie bardzo dobrych wyników osiągniętych przez Grupę wpłynęła konieczność dokonania odpisu z powodu aktualizacji wyceny aktywów rosyjskich. Kredyt Inkaso sukcesywnie od 3 lat ograniczało swoją działalność w Rosji, nie dokonywało nowych inwestycji i skupiało się wyłącznie na obsłudze posiadanych, wygasających już portfeli.  Jest to część przyjętej przez organizację strategii, polegającej na skoncentrowaniu się na rynkach UE. W wyniku konfliktu zbrojonego z udziałem Federacji Rosyjskiej, sankcji, jakie zostały nałożone na ten kraj i działań odwetowych zaistniała konieczność dokonania księgowego odpisu części aktywów związanych z tym rynkiem, które wciąż pozostawały w posiadaniu Grupy, na łączną kwotę 12,6 mln zł. Odpisy te mają naturę niegotówkową i nie wpływają w żaden sposób na bezpieczeństwo finansowe Grupy. Po ich dokonaniu wartość portfeli związanych z tym rynkiem stała się nieistotna dla bilansu Grupy.

Obecnie Grupa Kredyt Inkaso, dzięki dobrym wynikom operacyjnym i redukcji zadłużenia, planuje zintensyfikować swoją działalność inwestycyjną i tym samym zapewnić sobie możliwości dalszego dynamicznego rozwoju w przyszłości. W planach organizacji jest również kolejna emisja obligacji korporacyjnych, kierowana do inwestorów indywidualnych. Emisja zostanie przeprowadzona w ramach prospektu zatwierdzonego przez KNF w sierpniu 2021 r.

Kontakt dla mediów:

mail: press@kredytinkaso.pl

tel.: +48 602 500 894